Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Septiņās lietās būs sprieduma pasludināšana.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      24.oktobrī AT Civillietu tiesu palātā nolikta izskatīšanai lieta par preču zīmi „AVA”. Iepriekšējā tiesas sēdē šī gada 15.augustā tiesa atlika lietas izskatīšanu sakarā ar iespējamu izlīgumu pušu starpā.

SIA „AVA CLINIC” 2013.gada aprīlī cēla Rīgas apgabaltiesā prasību pret atbildētāju, kuras toreizējais nosaukums bija SIA „AVA Riga”, lūdzot uzlikt par pienākumu atbildētājai nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā veikt visas nepieciešamās darbības, lai novērstu prasītājas preču zīmes „AVA” nelikumīgu izmantošanu. 2013.gada maijā SIA „iVF Riga” (pirms nosaukuma maiņas SIA „AVA Riga”) iesniedza pretprasību. Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apmierināta SIA „AVA CLINIC” prasība un noraidīta SIA „iVF Riga” pretprasība. (Lieta PAC-465/2016).

 

2)      26. un 28.oktobrī AT Civillietu tiesu palāta turpinās izskatīt prasītāju apelācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā, AS „Reverta”, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” un VAS „Privatizācijas aģentūra” par 2008.gada 10.novembra Ieguldījuma līguma un 2008.gada 2. un 3.decembra Vienošanās par grozījumiem Ieguldījuma līgumā, tajā skaitā – visu to ietvaros sniegto garantiju un apliecinājumu atzīšanu par spēkā neesošiem, 2008.gada 4.decembrī noslēgto Hipotēku un Finanšu ķīlas līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem un ierakstu dzēšanu zemesgrāmatā. (Lieta PAC-444/2016).Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv