Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs deviņas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par izpildraksta dublikāta izsniegšanu. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un divus pieteikumus par pārrakstīšanās kļūdas labošanu spriedumā.