Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 24 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Septiņās lietās būs nolēmuma pasludināšana. Divas lietas ar blakus sūdzībām par zemākas instances tiesas lēmumiem izskatīs rakstveida procesā.