Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 11 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Privatizācijas aģentūra, Valsts policija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ieslodzījumu vietu pārvalde, Rīgas dome un Rīgas bāriņtiesa.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un trīs kasācijas protestus par spēkā stājušiem pirmās instances tiesas nolēmumiem.

AT Krimināllietu departamentam lietas nākamnedēļ nav.  

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      29.decembrī Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā skatīs lietu, kurā izšķirams, vai ir pieļaujams turpināt tiesvedību lietā par informācijas izsniegšanu, ja informācija tiesvedības laikā izsniegta. Pieteicēja, biedrība "Tautas balss", vērsās administratīvajā tiesā sakarā ar to, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija bija atteikusies izsniegt informāciju - SIA „Jūrmalas siltums” siltumenerģijas tarifu projektu. Tiesvedības laikā komisija šo informāciju izsniedza, tomēr pieteicēja uzskata, ka tiesvedību nepieciešams turpināt, jo lietai esot principiāla nozīme judikatūras veidošanā. Kā norādījusi pieteicēja, komisija nenoliedz, ka citās līdzīgās lietās informācija var būt ierobežotas pieejamības. Minētā iemesla dēļ pieteicēja vēlas panākt vienveidīgu pieeju informācijas izsniegšanai līdzīgos gadījumos. Administratīvā rajona tiesa pieteikumu apmierinājusi. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija kasācijas sūdzībā lūdz tiesvedību izbeigt sakarā ar to, ka tiesiskais strīds ir beidzies.(Lieta SKA-826/2014).

2)      29.decembrī Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā kopsēdē izskatīs atbildētāju un trešās personas lietā iesniegtas kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lieta par pašvaldības publisko iepirkumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai.

Vidzemē vairākas pašvaldības nodibināja savu SIA ar mērķi sniegt sadzīves atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu. Līdz ar to pašvaldības noslēdza līgumus, bet nerīkoja un neizsludināja publiskā iepirkuma procedūru (konkursu), kurā varētu pieteikties tirgū darbojošies privātie uzņēmumi. Viens no tādiem – pieteicējs – iesniedza pieteikumu tiesā, lūdzot uzdot divām šīs lietas pašvaldībām rīkot publiskā iepirkuma procedūru, kurā pieteicēja varētu pietiekties un pretendēt uz šā pakalpojuma sniegšanas tiesību iegūšanu.

Publisko iepirkumu likums paredz, ka tādos gadījumos, ja pakalpojuma sniegšana tiek nodota pašas pašvaldības kontrolētai persona un lielāko pakalpojumu daļu šī persona sniedz tikai pašvaldībām, iepirkuma procedūru var nerīkot. Apgabaltiesa atzina, ka šī SIA nav pašvaldības kontrolēta persona.

Turklāt tiesa ir vērtējusi, vai šīs SIA darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma normām, kuras nosaka kādos gadījumos pašvaldība var veikt komercdarbību, un atzinusi, ka šīs lietas apstākļi neatbilst atļautajiem gadījumiem, jo sadzīves atkritumu apsaimniekošana līdz 2013.gadam nav tikusi atzīta  par stratēģiski svarīgu nozari (kas ir viens no atļautajiem gadījumiem).

Tādējādi atbildamie jautājumi ir: vai pašvaldības SIA, kurai nodota pakalpojuma sniegšana, ir pašvaldības kontrolēta sabiedrība Publisko iepirkumu likuma izpratnē; vai šī sabiedrība lielāko daļu pakalpojumu sniedz vienīgi šīm pašvaldībām; vai ir pareiza tiesas kontrole pār Valsts pārvaldes iekārtas likumā paredzēto nosacījumu pašvaldības komercdarbībai izpildīšanos. (Lieta SKA-79/2014).

3)      29.decembrī Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā izšķirams jautājums par disciplinārlietas ierosināšanas termiņu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. (Lieta SKA-119/2014).