Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Aizsardzības ministrija, Vides pārraudzības birojs, Profesionālās izglītības kompetences centrs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Lauku atbalsta dienests.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 13 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, 15 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

AT Krimināllietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu un rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā – gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu.

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      Administratīvo lietu departaments 13.jūnijā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Pieteicējs 2007.gadā, kad beidzās līguma par profesionālo militāro dienestu termiņš, neizmantoja tiesības uz izdienas pensiju ar izdienas stāžu, kas mazāks par 20 gadiem, bet noslēdza jaunu līgumu par dienestu uz nākamajiem 5 gadiem. Tā kā no 2010.gada 1.janvāra NBS tika noteikta prasība visiem karavīru amatiem par pieeju valsts noslēpuma objektiem, bet pieteicējs tādu nesaņēma, pieteicējs tika atvaļināts no dienesta pirms termiņa pēc vadības iniciatīvas, pamatojoties uz Militārā dienesta likuma 43.panta otrās daļas 4.punktu, proti, ir atklājušies apstākļi, kas saskaņā ar likumu liedz karavīram pildīt aktīvo dienestu vai ieņemt amatu, un šos apstākļus nevar novērst.

Pieteicējs lūdza piešķirt viņam izdienas pensiju no 2010.gada 27.augusta, taču tā tika atteikta, jo pieteicējam nav nepieciešamā izdienas stāža (ne mazāk par 20 gadiem).

Administratīvā apgabaltiesa noraidīja pieteicēja pieteikumu par izdienas pensijas piešķiršanu.

Augstākajai tiesai, izskatot lietu sakarā ar pieteicēja kasācijas sūdzību, ir jāvērtē Militārpersonu izdienas pensiju likuma normas, tostarp likuma pārejas noteikumu18.punkta 2.apakšpunkts un vai atbilstoši minētā likuma normām pieteicējam ir tiesības uz izdienas pensiju. (Lieta SKA-132/2016).

2)      Administratīvo lietu departaments 6.jūnijā rakstveida procesā izskatīs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Ar apelācijas instances tiesas spriedumu tika atzīts, ka dienestam ir jāieskaita pieteicēja darba laikā dežūrmaiņas laikā paredzētie pārtraukumi, kuru laikā noteikts aizliegums atstāt dienesta pienākumu izpildes vietu bez iestādes vadītāja atļaujas, un par minēto laiku jāveic darba samaksa.

Augstākajai tiesai ir jāatbild uz jautājumu, vai uz dienestu, ievērojot tā specifiku, attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 4.novembra direktīva Nr.2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem un līdz ar to, vai iepriekš minētie pārtraukumi dežūras laikā ir ieskaitāmi pieteicēja darba laikā, par ko veicama arī darba samaksa. (Lieta SKA-347/2016).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv