Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par pirmās instances tiesas vai apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Iekšlietu ministrija, Valsts zemes dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Jūrmalas pilsētas dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai cietušo kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Piecas lietas izskatīs sakarā ar pieteikumiem vai protestiem par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 20.septembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir strīds par vecāku pabalsta izmaksu personai, kura bērna kopšanas laikā līdz viena gada vecumam ir guvusi ienākumus kā pašnodarbinātā. Tiesību normas laikā, kad pieteicējai radās tiesības uz vecāku pabalstu, paredzēja, ka vecāku pabalsts izmaksājams personai, kura bērna kopšanas dēļ negūst ienākumus kā pašnodarbinātais. Augstākajai tiesai ir jāvērtē pieteicējas arguments, ka šajā gadījumā pastāv likuma robs.(Lieta SKA-436/2016).

2)      Administratīvo lietu departaments 23.septembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja un Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Valsts ieņēmumu dienests noteica, ka turpmāk amatam, kuru ieņem pieteicējs, ir nepieciešama pieeja valsts noslēpuma objektiem. Tā kā Drošības policija paziņoja, ka pieteicējam atļauja pieejai valsts noslēpuma objektiem tiek anulēta, Valsts ieņēmumu dienests pārcēla pieteicēju citā (zemākā) amatā ar zemāku mēnešalgu uz pārsūdzības par atteikumu izsniegt speciālo atļauju laiku.

Pieteicējs vērsās tiesā ar pieteikumu, lūdzot atzīt par prettiesisku Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu par viņa pārcelšanu.

Apgabaltiesa atzina par prettiesisku Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par pieteicēja pārcelšanu tajā  daļā, ar kuru noteikta zemāka mēnešalga, taču pārējā daļā pieteikumu noraidīja.Augstākajai tiesai ir jāvērtē, vai apgabaltiesa pamatoti atzina, ka pieteicēja pārcelšana citā amatā bija pieļaujama un ka Valsts ieņēmumu dienests nebija tiesīgs pieteicējam noteikt zemāku mēnešalgu līdz brīdim, kad stājās spēkā galīgais lēmums jautājumā par pieteicēja pieeju valsts noslēpuma objektiem. (Lieta SKA-359/2016).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv