Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Jelgavas novada dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs lietas. Divās lietās saņemts pieteikums un protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. Vienā lietā izskatīs protestu par zemākas instances tiesas lēmumu nosūtīt lietu prokuroram pārkāpumu novēršanai.  

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      Administratīvo lietu departaments 3.maijā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicēja Rīgas Centrālcietuma amatpersonām rīkotas šaušanas nodarbības laikā guva dzirdes traumu. Pieteicēja vērsās tiesā, lūdzot atzīt Centrālcietuma rīcību, šaušanas laikā nenodrošinot pieteicēju ar aizsargaustiņām, par prettiesisku un noteikt atlīdzinājumu.

Apgabaltiesa atzina Centrālcietuma faktisko rīcību par prettiesisku, bet noraidīja pieteikumu daļā par atlīdzinājumu, atzīstot, ka pieteicēja ir līdzatbildīga par daļu viņai nodarīto zaudējumu. Līdzatbildību tiesa saskatīja tajā apstāklī, ka pieteicēja neatteicās no turpmākas piedalīšanās šaušanas apmācībās, lai gan aizsargaustiņas netika izsniegtas. Attiecībā uz daļu atlīdzinājuma prasījumu tiesa nekonstatēta cēloņsakarību.

Kasācijas sūdzību iesniedza pieteicēja par apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru noraidīts prasījums par atlīdzinājumu.

Augstākajai tiesai cita starpā ir jāvērtē, vai apgabaltiesa pamatoti atzina pieteicējas līdzatbildību un līdz ar to pilnīgi atteica atlīdzinājumu, proti, vai apgabaltiesa pareizi interpretējusi un piemērojusi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 10.panta pirmo daļu. (Lieta SKA-402/2016).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 6.maijā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicēja SIA „Vedgas” apsaimniekoja vairākas dzīvojamās mājas Jelgavas novadā. Šo māju iedzīvotāji nolēma atteikties no pieteicējas pakalpojumiem un lūdza pašvaldību iecelt citu apsaimniekotāju. Jelgavas novada dome uzdeva citai sabiedrībai veikt apsaimniekošanas pakalpojumus. Pieteicēja pašvaldības lēmumu pārsūdzēja, bet Administratīvā apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, pieteikumu noraidīja. Pieteicēja par spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību, iebilstot pret tiesas veikto Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 21. un 22.panta interpretāciju, kā arī Administratīvā procesa likuma 74.panta pirmās daļas 3.punkta un 150.panta piemērošanu. Augstākajai tiesai pārbaudāms, vai ir pareizi tiesas secinājumi par minēto tiesību normu interpretāciju un piemērošanu. (Lieta SKA-908/2016).