Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības, rakstveida procesā – divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 18 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Zvērinātu advokātu padome un Mārupes novada dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par zemākas instances tiesas spriedumiem, vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.

AT Krimināllietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu, rakstveida procesā – septiņas lietas. Sešās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts kasācijas protests par pirmās instances tiesā apstiprinātu vienošanos par vainas atzīšanu un sodu un vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu noraidīt procesuālā termiņa atjaunošanu kasācijas sūdzības iesniegšanai.  

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      AT Krimināllietu departaments 24.maijā rakstveida procesā izskatīs apsūdzētā aizstāves un cietušo kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu savas draudzenes slepkavībā ar netiešu nodomu 2012.gada maijā Rīgā, savā dzīvesvietā Buļļu ielā. Apelācijas instances tiesa sodīja apsūdzēto ar brīvības atņemšanu uz 9 gadiem un 10 mēnešiem, ar policijas kontroli uz vienu gadu. Tāpat tiesa noteica 12 000 eiro morālo kompensāciju par labu vienai no cietušajiem – bojā gājušās jaunietes māsai. Pārējā daļā par kaitējuma kompensāciju apelācijas instances tiesa atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu. Proti, daļā, ar kuru no apsūdzētā par labu bojā gājušās meitenes mātei piedzīta 14601,64eiro mantiskā un morālā kaitējuma kompensācija, un par labu tēvam - 14228,72eiro morālā kaitējuma kompensācija.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa atzina apsūdzēto par vainīgu citas personas tīšā prettiesiskā nonāvēšanā un sodīja ar brīvības atņemšanu uz desmit gadiem un vienu mēnesi, ar policijas kontroli uz vienu gadu. (Lieta SKK-61/2016).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 25.maijā mutvārdu procesā kopsēdē izskatīs Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

 

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisija atzina, ka pieteicējs pārkāpis advokātu profesionālās darbības un ētikas normas, tādēļ piemēroja viņam disciplinārsodu, izsakot rājienu. Sods piemērots sakarā ar to, ka pieteicējs sniedzis fiziskajai personai juridisko palīdzību privātas kapitālsabiedrības vārdā laikā, kad pieteicēja darbība kolēģijā bija apturēta, turklāt uz cita pamata.

 

Lietā ir apsverams, kādas tiesiskas sekas ir advokāta darbības apturēšanai. Vai laikā, kad advokāta darbība apturēta, uz viņu ir attiecināmas advokāta profesionālās darbību reglamentējošās normas un vai viņš ir atbildīgs par to neievērošanu. (Lieta Nr.SKA-832/2016)

 

3)      Administratīvo lietu departaments 26.maijā rakstveida procesā izskatīs trešās personas kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 14.oktobra spriedumu publiskā iepirkuma lietā. Lietā ir strīds par tiesas tiesībām iepirkuma līgumu atzīt par spēkā neesošu, grozīt vai atcelt tā noteikumus vai saīsināt līguma termiņu gadījumā, kad līgums noslēgts, par vienu dienu pārkāpjot nogaidīšanas termiņu. (Lieta SKA-71/2016).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv