Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 12 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Jelgavas pilsētas dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un divus kasācijas protestus par spēkā stājušiem pirmās instances tiesas nolēmumiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Vienu lietu ar prokurora kasācijas protestu izskatīs tiesas sēdē mutvārdu procesā. Rakstveida procesā izskatīs četras lietas, kurās kasācijas sūdzības iesnieguši apsūdzētie vai viņu aizstāvji un vienā lietā saņemts prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.  

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Civillietu departaments 28.aprīlī rakstveida procesā izskatīs prasītāja kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” prasības lietā par zaudējumu atlīdzību. Ar AT Civillietu tiesu palātas spriedumu noraidīta prasība par zaudējumu Ls 244 156,95 piedziņu saistībā ar LVM nodarītajiem zaudējumiem stādu audzētavā "Mežvidi" Madonas rajona Jaunkalsnavā. Iepriekš izskatot lietu apelācijas kārtībā, prasība tika daļēji apmierināta un par labu prasītājam tika piedzīti zaudējumi Ls 31 452,32 apmērā. Izskatot lietu sakarā ar abu pušu iesniegtām kasācijas sūdzībām, Senāts (tagad AT Civillietu departaments) lietu nodeva jaunai izskatīšanai Civillietu tiesu palātā. (Lieta Nr.SKC‑42/2016);

 

2)      Administratīvo lietu departaments 29.aprīlī rakstveida procesā izskatīs Ieslodzījuma vietu pārvaldes kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā izšķirams jautājums par to, vai lūgšanu paklājs ietilpst reliģiskās pārliecības brīvības tvērumā, un tādējādi, vai cietuma administrācija pamatoti nav izsniegusi ieslodzītajam lūgšanu paklāju. Tāpat arī pastāv strīds par reliģijai atbilstošas pārtikas nenodrošināšanu. Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka cietuma administrācija nepamatoti nav izsniegusi pieteicējam pienesumā atnesto lūgšanu paklāju, kā arī prettiesiski nav nodrošinājusi reliģijai atbilstošu pārtiku. Ieslodzījuma vietu pārvalde kasācijas sūdzībā tiesas apsvērumiem nepiekrīt. (Lieta SKA-58/2016).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv