Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un 11 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētājs ir Ekonomikas ministrija.  

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

AT Krimināllietu departamentam tiesas sēdes nākamajā nedēļā nav.  

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 27.jūlijā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas lēmumu. Augstākajai tiesai ir jāatbild uz jautājumu, vai rektora atcelšana no amata, ja to dara augstskolas satversmes sapulce, ir administratīvais akts vai politisks lēmums. Administratīvās rajona tiesnesis ir secinājis, ka tā kā likumdevējs nav paredzējis kritērijus, kas satversmes sapulcei būtu jāizvērtē, tad Ventspils augstskolas lēmums, atlaižot pieteicēju no rektora amata, ir  politisks lēmums, kas nav pakļauts administratīvās tiesas kontrolei. Pieteicēja ir iesniegusi blakus  sūdzību, kurā nepiekrīt tiesas secinājumam. (Lieta SKA-1251/2016).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv