Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances vai pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Konkurences padome, Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Ventspils pilsētas dzimtsarakstu nodaļa un Rīgas dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 14 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, piecus kasācijas protestus par spēkā stājušiem pirmās instances tiesas nolēmumiem, divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā saņemts prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan protests. Vienā lietā saņemts protests par pirmās instances tiesā apstiprinātu vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, vienā lietā saņemts protests par zemākas instances tiesas lēmumu nodot lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā un vienā lietā saņemta apsūdzētā sūdzība par zemākas instances tiesas lēmumu par izpildu raksta dublikāta izsniegšanu.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

 

Administratīvo lietu departaments 29.decembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Maxima Latvija” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts tās pieteikums par Konkurences padomes lēmuma atcelšanu. Ar minēto lēmumu Konkurences padome norādīja uz Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu Maxima Latvija” darbībās un uzlika naudas sodu Ls 25 000 apmērā. AT pērn jūlijā lietā bija apturējusi tiesvedību un uzdevusi Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus. (Lieta SKA-8/2015).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv