Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Jūrmalas pilsētas dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 14 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas lietas ar apsūdzēto iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas nolēmumiem.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 31.augustā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā pastāv strīds par to, vai, pamatojoties uz maksātnespējas procesa ietvaros pieņemtu tiesas lēmumu, ar kuru apstiprināta bankrota procedūras pabeigšana, izbeigts maksātnespējas process un fiziskā persona atbrīvota no savas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānā atlikušajām parādsaistībām, Valsts ieņēmumu dienestam rodas pienākums dzēst atlikušās nodokļu parāda saistības. Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka no Maksātnespējas likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, 177.panta otrās daļas šāds Valsts ieņēmumu dienesta pienākums neizriet. Pieteicēja kasācijas sūdzībā iebilst, ka Maksātnespējas likuma 177.panta otrā daļa attiecināma uz kārtējiem nodokļu parādiem un ka no panta pirmās daļas izriet Valsts ieņēmumu dienesta pienākums atlikušos nodokļu parādus dzēst. (Lieta Nr.SKA-627/2016).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv