Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un septiņas blakus sūdzības. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Iepirkumu uzraudzības birojs.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.  

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto aizstāvju kasācijas sūdzības. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunumu izskatīšanu. Vienā lietā tiesa lems jautājumu par personas izdošanas pieļaujamību citai valstij.  

                                                                                  

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 3.oktobrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēju kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lieta ir par  Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināto konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu (valsts sekretāra vietnieks – Sporta un jaunatnes departamenta direktors). Pieteicēji ir pārsūdzējuši trešās personas iecelšanu minētajā amatā, jo ir uzskatījuši, ka konkursa atlase ir notikusi, pārkāpjot vienlīdzības principu.(Lieta SKA-29/2016).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 4.oktobrī rakstveida procesā izskatīs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā ir strīds par pieteicējas tiesībām saņemt vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem pēc Ražotņu, nozaru, cehu, profesiju un amatu saraksta vai saraksta Nr.2, kuri apstiprināti ar PSRS Ministru padomes 1956.gada 22.augusta lēmumu Nr.1173 un tiek piemēroti atbilstoši likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 11.punktam. Viens no lietā risināmajiem jautājumiem ir, vai personai, lai rastos tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem, bija jābūt nodarbinātai pastāvīgi profesijā (amatā), kas ietverta sarakstos. (Lieta SKA-426/2016).

 

3)      Administratīvo lietu departaments 5.oktobrī mutvārdu procesā kopsēdē izskatīs lietu, kurā ir izšķirams, vai pieteicējai – komersantam, kas nomā zemi valsts AS “Starptautiskā lidostas “Rīga”” teritorijā –, ir tiesības vērsties tiesā, lūdzot atcelt būvatļauju, kas lidostai izsniegta manevrēšanas ceļu aprīkošanai ar noteiktu gaismas sistēmu. Pieteicēja iebilst pret izsniegto būvatļauju, norādot, ka tā ir viena no 16 būvatļaujām, ar kurām paredzēts īstenot kompleksu apbūvi lidostas austrumu teritorijā. Pieteicējas ieskatā, gan ievērojot kompleksas apbūves plānus, gan atbilstoši Mārupes pagasta spēkā esošā teritorijas plānojuma un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” normām teritorijas apbūve nav pieļaujama, pirms nav stājies spēkā detālplānojums. Pieteicēja arī norāda, ka teritorijai būtībā jau ir izstrādāts jauns detālplānojums, un tādēļ būvatļauju izsniegšanai vajadzēja notikt, balstoties tieši uz šo jauno detālplānojumu. Lietā ir risināms jautājums, vai šāds pieteikums ir uzskatāms par pieteikumu, kura mērķis ir sabiedrības interešu aizsardzība vides jomā, un vai tādējādi pieteikums ir actio popularis pieteikums, kuru ir pieļaujams iesniegt, neesot pieteicēja subjektīvo tiesību aizskārumam.

Administratīvā apgabaltiesa, izskatot lietu un nekonstatējot pieteicējas subjektīvo tiesību aizskārumu, ir nolēmusi izbeigt lietā tiesvedību. Pieteicēja par minēto lēmumu iesniegusi blakus sūdzību.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv