Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Nodrošinājuma valsts aģentūra un Jelgavas novada dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 18 kasācijas sūdzības par zemākas instances tiesas spriedumiem, septiņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Vienā lietā saņemta apsūdzētā kasācijas sūdzība un prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā saņemta sūdzība un kasācijas protests par pirmās instances tiesā apstiprinātu vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Divās lietās skatīs pieteikumus par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties pieņemt kasācijas sūdzību.  

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 30.maijā rakstveida procesā izskatīs Nodrošinājuma valsts aģentūras kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Valsts ieņēmumu dienests 2010.gada 18.martā no pieteicēja automašīnas izņēma mantas un nodeva tās glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrā. 2010.gada 14.jūnijā pieteicējs administratīvi sodīts un izņemtās mantas konfiscētas, savukārt ar aģentūras 2011.gada 3.jūnija un 2.augusta aktiem izņemtās mantas nodotas Valsts ieņēmumu dienestam.

2014.gada 31.martā aģentūra pieņēma lēmumu, ar kuru noteica pieteicējam pienākumu atlīdzināt izdevumus par minēto mantu glabāšanu. Pieteicējs šo lēmumu pārsūdzēja administratīvajā tiesā.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Administratīvā apgabaltiesa aģentūras lēmumu atcēla. Spriedums pamatots ar to, ka iestāde rīkojusies neatbilstoši labas pārvaldības principam, jo lēmumu par izdevumu atlīdzināšanu nav pieņēmusi saprātīgā laikā pēc mantu glabāšanas termiņa beigām.

Aģentūra spriedumu pārsūdzēja kasācijas kārtībā, iebilstot, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss uzliek iestādei pienākumu atprasīt izdevumus par šādu mantu glabāšanu, taču nenoteic tam termiņu.

Augstākajai tiesai pārbaudāms, vai iestādei bija jāievēro kāds termiņš pārsūdzētā lēmuma pieņemšanai un vai iestāde rīkojusies atbilstoši labas pārvaldības principam. (Lieta SKA-917/2016).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 31.maijā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Pašvaldība atteikusi pieteicējai zemes privatizāciju, jo tā nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. Pieteicēja arī lūdz morālo atlīdzību par ilgo procesu iestādē. Tiesa pieteikumu noraidīja, piekrītot pašvaldības lēmuma pamatojumam par īpašuma nepieciešamību funkciju nodrošināšanai un atzinusi, ka pieteicēja bijusi līdzvainīga ilgajā procesā.(Lieta Nr.SKA-21/2016).

 

3)      Civillietu departaments 31.maijā rakstveida procesā izskatīs Itālijas uzņēmuma „FERRERO S.P.A.”kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas 2013.gada 28.marta spriedumu, ar kuru apmierināta Ukrainas uzņēmuma Dotchirni pipriemstvo „Konditerska koporatzia „Roshen”” prasība. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu nolemts atcelt preču zīmes „Rocher” starptautiskās reģistrācijas teritoriālo attiecinājumu uz Latvijas Republiku no 2010.gada 29.jūnija attiecībā uz precēm Nicas klasifikācijas 30.klasē.Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa Ukrainas uzņēmuma prasību noraidīja. (Lieta SKC-19/2016).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv