Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Lauku atbalsta dienests.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit lietas. Septiņās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests un vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.  

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      Administratīvo lietu departaments 7.jūnijā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā ir izšķirams jautājums, vai nodokļu maksātāja maksātnespējas process ir šķērslis Valsts ieņēmumu dienestam noteikt personai saistošus pienākumus administratīvajā aktā attiecībā uz nodokļu parādiem, kas radušies par laiku pirms maksātnespējas pasludināšanas.

Pieteicējs vērsies tiesā, lūdzot atzīt par nepamatotu Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, ar kuru noteikts konkrētā termiņā samaksāt audita rezultātā aprēķināto nodokļu parādu, lai gan pieteicējam bija pasludināta maksātnespēja.

Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidījusi. Apgabaltiesa atzina, ka Valsts ieņēmumu dienestam nav tiesību iekasēt nodokļu parādu, neievērojot maksātnespējas procesa noteikumus par kreditoru prasījumu pieteikšanas un apmierināšanas kārtību, tomēr atzina Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par tiesisku tā iemesla dēļ, ka dienestam nevar liegt tomēr aprēķināt pašu nodokļu parādu, lai pieteiktu to kā kreditora prasījumu.

Pieteicējs kasācijas sūdzībā iebilst pret apgabaltiesas spriedumu, jo uzskata, ka dienests var pieteikt kreditora prasījumus, nenosakot pieteicējam pienākumu konkrētas summas iemaksāt budžetā nekavējoties. Kā norāda pieteicējs, apgabaltiesa nepamatoti atstājusi spēkā Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, lai gan tajā nepamatoti noteikts maksājuma veikšanas termiņš. (Lieta SKA-580/2016).

2)      Administratīvo lietu departaments 9.jūnijā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Ar administratīvās tiesas 2011.gada spriedumu atcelts Lauku atbalsta dienesta 2008.gada  lēmums par pieteicējai – zemnieku saimniecībai – izmaksātā atbalsta atmaksāšanu un dienestam uzdots šo atbalstu atmaksāt pieteicējai. Pieteicēja 2013.gadā vērsās dienestā ar iesniegumu par zaudējumu atlīdzinājumu, kas radušies sakarā ar prettiesisko lēmumu. Dienests šo prasījumu noraidīja, un pieteicēja vērsās tiesā.

Administratīvā apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, pieteikumu noraidīja. Tiesa secināja, ka pieteicēja nav pierādījusi izdevumus saistībā ar papildu finanšu līdzekļu piesaistīšanu, kā arī likumisko procentu atprasīšanu zaudējumu veidā. Savukārt zaudējumi par advokāta pakalpojumu apmaksu nav atlīdzināmi, jo pieteicēja ir līdzvainīga to radīšanā, proti, ar tiesas spriedumu krimināllietā pieteicējas īpašnieks atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, viltojot parakstu uz Lauku atbalsta dienestam iesniegtā dokumenta.

Augstākajai tiesai pārbaudāms pieteicējas kasācijas sūdzības arguments, ka tiesa nepamatoti prasījusi pierādīt dienesta prettiesiski ieturētās naudas vērtības zudumu, jo šāda pierādīšana nebūtu iespējama, kā arī iebildums, ka tiesa nepamatoti saskatījusi pieteicējas līdzatbildību, jo, atceļot dienesta lēmumu, dokumentu viltošanas fakts atzīts par nebūtisku administratīvajā lietā. (Lieta SKA-994/2016).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv