Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Veselības ministrija, Valsts kase, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Rīgas dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu un divus pieteikumus sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta apsūdzētā sūdzība par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties pieņemt kasācijas sūdzību. Vienā lietā saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      Administratīvo lietu departaments 7.decembrī rakstveida procesā kopsēdē izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā izšķirams jautājums, vai fakts, ka pieteicēja nodokļa pārmaksas pieprasījumā nebija norādījusi laika periodu, par kādu pārmaksa tiek pieprasīta, bet bija norādījusi pārmaksas summu, ir pamats Valsts ieņēmumu dienesta izdarītajam secinājumam, ka tādējādi pieteicēja nav iesniegusi pamatotu pieprasījumu pārmaksas atmaksai. Secīgi – vai uz šo pārmaksas daļu ir attiecināms Satversmes tiesas 2010.gada 19.jūnija spriedums, kas paredz pieteicējai tiesības saņemt nodokļu pārmaksas, kas izveidojušās pirms likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 10.punkta spēkā stāšanās 2003.gada 1.jūlijā, neievērojot trīs gadu noilgumu. Administratīvā apgabaltiesa piekrita Valsts ieņēmumu dienesta viedoklim, savukārt pieteicēja iesniedza kasācijas sūdzību.Tāpat lietā noskaidrojams, kādā procesuālajā kārtībā ir pieprasāma nokavējuma naudas atmaksa par prettiesiski aizturētām summām. Administratīvā apgabaltiesa šo prasījumu izlēmusi kā prasījumu par zaudējumu atlīdzinājumu. (Lieta SKA-95/2015).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 8.decembrī rakstveida procesā izskatīs atbildētājas – Valsts kases kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu. Lietā izšķirams, vai iestāde bija tiesīga piemērot sarunu procedūru bez iepriekšēja paziņojuma par līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktu. Strīds izcēlies par vairāku priekšnoteikumu esību sarunu procedūras piemērošanai saskaņā ar minēto tiesību normu: vai iegādājamais pakalpojums – Valsts kases informācijas sistēmas pielāgošana euro valūtai – bija nepieciešams iepriekš noslēgtā līguma par informācijas sistēmas uzturēšanu un papildināšanu izpildei; vai šī nepieciešamība radusies neparedzamu apstākļu dēļ; vai minētos pakalpojumus iespējams tehniski nodalīt no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem pakalpojumiem, neradot pasūtītājam ievērojamas grūtības. (Lieta SKA-550/2015).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv