Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 12 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Četras lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, 12 lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmums. Septiņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē 11 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Līdz ar to lietās stājas spēkā zemākas instances tiesu nolēmumi. Sešas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

Informācija par atsevišķu lietu:

18.augustā Administratīvo lietu departaments atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību lietā par prokuroram piemēroto disciplinārsodu. Šādu lēmumu tiesnešu kolēģija pieņēma, jo kasācijas tiesvedības ierosināšanai nav pamata un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā.

Līdz ar to lietā stājas spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru pieteikumā par pieteicējam piemēroto disciplinārsodu, pieļaujot administratīvo pārkāpumu,pārsūdzētā pavēle atzīta par prettiesisku un noraidīts pieteikums daļā par morālā kaitējuma atlīdzināšanu. AT ieskatā, apgabaltiesa ir vispusīgi novērtējusi lietā būtiskos apstākļus un atbilstoši piemērojusi tiesību normas. Tiesa rūpīgi vērtējusi, vai iestāde konkrētajos apstākļos ir pareizi izmantojusi tai piešķirto rīcības brīvību disciplinārsoda izvēlē, proti, vai disciplinārsods ir samērīgs. Tāpat tiesa ir apsvērusi, vai pieteicējam konkrētajos apstākļos ir tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzinājuma piešķiršanu. Savā vērtējumā tiesa ievērojusi šajā lietā Augstākas tiesas iepriekš izteiktās atziņas.

Pieteicējs bija vērsies tiesā pēc tam, kad ar Latvijas Republikas Prokuratūras pavēli viņam par pieļauto administratīvo pārkāpumu piemērots disciplinārsods – prokurora mēnešalgas samazināšana 1,5 % apmērā uz vienu mēnesi. Prokuroru atestācijas komisija atzinusi, ka pieteicējs ir izdarījis Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10panta septītajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu, proti, novietojis savu automašīnu stāvēšanai pie prokuratūras, neievietojot transportlīdzeklī speciālo (prokuratūras) stāvēšanas atļauju, par ko viņš saskaņā ar Prokuratūras likuma 7.panta otrās daļas nosacījumiem saucams pie disciplināratbildības.Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv