Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 36 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Deviņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, četrās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to lietā stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmums. Sešas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē piecās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Divas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

Informācija par atsevišķu lietu:

AT Civillietu departaments 18.februārī, rīcības sēdē izskatot prasītājas AS „Ventspils tirdzniecības osta” un trešās personas AS „Kālija parks” kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2014.gada 9.oktobra spriedumu civillietā AS „Ventspils tirdzniecības osta” prasībā pret SIA „LSF Holdings” un SIA

„LSF Trans” ar trešo personu AS „Kālija parks” par aizdevuma līguma saistību atzīšanu par izpildītām ar ieskaitu un SIA „LSF Holdings” pretprasībā pret AS „Ventspils tirdzniecības osta” par parāda, procentu un līgumsoda piedziņu, pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosinās kasācijas tiesvedību. Departaments šādu lēmumu pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par pārsūdzētā

tiesas sprieduma rezultāta tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā.

Līdz ar to stājas spēkā spriedums, ar kuru no AS „Ventspils Tirdzniecības osta”, par labu SIA”LSF Holdings” piedzīts aizdevuma pamatparāds 1 500 000 eiro, līgumsods 150 000 eiro, procenti par aizdevuma lietošanu laika periodā no 2008.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 25.septembrim 620 993,94 eiro un tiesāšanās izdevumi 38 308,51 eiro, bet pavisam kopā piedzīti 2 301 243,94 eiro.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv