Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, astoņās lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Sešas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, astoņās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Piecas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē 24 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Līdz ar to lietās stājas spēkā zemākas instances tiesu nolēmumi. Deviņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 20.septembrī pieņēma lēmumu neierosināt kasācijas tiesvedību prasības lietā pret akciju sabiedrību „Lauku Avīze” par fotoattēla publicēšanu un izplatīšanu. Līdz ar to lietā stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru divu prasītāju prasība daļēji apmierināta un AS „Lauku Avīze” uzlikts par pienākumu rakstveidā atvainoties prasītājām, ievietojot atvainošanos AS ,,Lauku Avīzes Tematiskās avīzes” pielikumā ,,Pirts un Veselība”. Tāpat ar apelācijas instances tiesas spriedumu no AS „Lauku Avīze” piedzīta morālā kaitējuma kompensācija 3000 EUR katrai.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv