Arhīvs

Drukas versija
11. novembris, 2016

Tiesai no jauna jāvērtē lieta par apdrošināšanas stāžā ieskaitāmo mācību un dienesta laiku

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 11.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un nodeva jaunai izskatīšanai pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai pārrēķināt vecuma pensiju, ieskaitot apdrošināšanas stāžā dienesta laiku, kad pieteicējs bija karaskolas kursants. Augstākā tiesa, izskatot lietu, analizējusi attiecīgo tiesību normu izstrādes materiālus un konstatējusi, ka šīs normas mērķis ir novērst netaisnību pret tiem Latvijas Republikas pilsoņiem, kuri pameta PSRS Bruņotos spēkus un atteicās no PSRS militārpersonu izdienas pensijas, lai piedalītos Latvijas Republikas armijas atjaunošanā. Proti, minētajām personām (galvenokārt bijušajiem PSRS virsniekiem) apdrošināšanas stāžā vecuma pensijas piešķiršanai netika ņemts vērā PSRS Bruņotajos spēkos nodienētais laiks. Augstākā tiesa spriedumā norādījusi, ka“dienests virsniekiem” ietver ne tikai to dienesta laiku, ko persona dienējusi jau virsnieka pakāpē, bet ieskaitāms arī virsnieka mācību laiks augstākajā karaskolā pirms virsnieka pakāpes iegūšanas.
11. novembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 7. līdz 11.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 46 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 12 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
9. novembris, 2016

Sakarā ar iespējamu izlīgumu atliek lietas izskatīšanu strīdā par preču zīmi Omas gardumi

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 8.novembrī, sakarā ar iespējamo izlīgumu pušu starpā, atlika prasītājas apelācijas sūdzības izskatīšanu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība, bet apmierināta Lietuvā reģistrēta uzņēmuma UAB „Riestlita” pretprasība strīdā par preču zīmi „Omas gardumi”. Puses ir vienojušās par izlīguma nosacījumiem, taču nav pabeigta izlīguma noformēšana. Tiesa noteica nākamo tiesas sēdes datumu 21.novembrī plkst. 10.00.
4. novembris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 7. līdz 11.novembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Sešās lietās būs nolēmuma pasludināšana.
4. novembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 7. līdz 11.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un divas lietas izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunumu izskatīšanu.
4. novembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 31.oktobra līdz 4.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 26 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Deviņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
2. novembris, 2016

Lietā par ārvalstu nolēmuma atzīšanu un izpildi izbeidz tiesvedību

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 2.novembrī izbeidza tiesvedību Britu Virdžīnu salās reģistrētās sabiedrības Recoletos Limited pieteikumā par Apvienotās Karalistes Augstās Tiesas Karalienes departamenta Komerctiesas tiesneša Kristofera Klarka (Christoper Clarke) 2013.gada 29.aprīļa rīkojuma lietā pasludināšanu par izpildāmu Latvijas Republikā un par tā izpildes nodrošināšanu, piemērojot Civilprocesa likuma 138.pantā paredzētos prasības nodrošinājuma līdzekļus. Pilns tiesas lēmums tiks sastādīts līdz 16.novembrim.
2. novembris, 2016

Daļēji apmierina Reverta prasību pret bijušajiem akcionāriem

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 2.novembrī daļēji apmierināja AS „Reverta” prasību pret bijušajiem akcionāriem par ieguldījuma līguma pārkāpumu. Tiesa piedzina solidāri no Valērija Kargina un Viktora Krasovicka 126 638,79 euro, kas sastāv no zaudējumiem 120 518,38 euro apmērā, kas radušies no nepienācīgas nodokļu nomaksas un tiesāšanās izdevumiem 6 120,41 euro. Tiesa noraidīja AS „Reverta” prasību pret Valēriju Karginu un Viktoru Krasovcki par zaudējumu piedziņu 14 228,72 euro apmērā, kas radušies no soda naudas samaksas pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2009.gada 8.maija lēmuma Nr.57, un zaudējumu piedziņu 1 092 484,75 euro apmērā par Latvijas Bankas obligāto rezervju glabāšanas prasību neizpildi. No AS „Reverta” par labu katram no atbildētājiem piedzina tiesas izdevumus 1 887,69 euro. Pilns tiesas spriedums tiks sastādīts 16.novembrī un pēc motivēta sprieduma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.
31. oktobris, 2016

Lietu par izdienas pensiju aprēķināšanas nosacījumiem un normas spēkā stāšanās laiku nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 28.oktobrī daļēji atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un atceltajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai lietu, kurā persona lūdz uzdot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) piešķirt izdienas pensiju kā bijušajai KNAB darbiniecei. AT atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu daļā, ar kuru noraidīts pieteikums par izdienas pensijas piešķiršanu pieteicējai no 2011.gada 5.septembra. Kā spriedumā norādījusi Augstākā tiesa, apelācijas instances tiesai, izskatot lietu no jauna, ir jālemj, vai attiecībā uz pieteicēju ir piemērojama tiesību norma, kuru Satversmes tiesa ir atzinusi par neatbilstošu Satversmei, kā arī minētā tiesību norma jāinterpretē atbilstoši augstāka spēka tiesību normām, ievērojot Satversmes tiesas spriedumā sniegto interpretāciju.AT spriedums nav pārsūdzams.
28. oktobris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 31.oktobra līdz 4.novembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana.