Arhīvs

Drukas versija
30. decembris, 2009

Par tiesas sēdēm 4. – 8.janvārī

KopKopumā paredzēts skatīt 30 tiesu lietas un 10 lietās paredzēts tikai paziņot nolēmumu.
23. decembris, 2009

Par tiesas sēdēm 28. – 30.decembrī

Kopumā paredzēts skatīt 14 tiesu lietu un 9 lietās paredzēts tikai paziņot nolēmumu.
18. decembris, 2009

Par tiesas sēdēm 21.-23. decembrī

Trīs darba dienās pirms Ziemassvētkiem Augstākajā tiesā paredzēts izskatīt 43 lietas. Senāta Civillietu departaments izskatīs vienu lietu rakstveida procesā.
18. decembris, 2009

Senāts liek vēlreiz izvērtēt pieteikumu par Valsts prezidenta atteikumu atbildēt žurnālistam

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šonedēļ atcēlis Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts tiesā izskatīt žurnālista Lato Lapsas pieteikumu, kurā apstrīdēta Valsts prezidenta Valda Zatlera faktiskā rīcība, neatbildot uz žurnālista jautājumu, un lūgts uzlikt par pienākumu uz jautājumu atbildēt. Senāts nodevis jautājumu Administratīvajai rajona tiesai jaunai izskatīšanai.
14. decembris, 2009

Par tiesas sēdēm 14. – 18.decembrī

Kopumā paredzēts skatīt 71 tiesu lietu un 24 lietās paredzēta tikai rezultāta paziņošana.
8. decembris, 2009

Apelācijas instances tiesa atzīst apsūdzētā Audera vainu krāpšanas izdarīšanā

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 8.decembrī pasludināja spriedumu krimināllietā Āra Audera apsūdzībā par krāpšanu lielā apmērā. Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta, izskatot lietu apelācijas sūdzības robežās, atcēla Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas 2006.gada 10.marta spriedumu daļā par kaitējuma kompensācijas piedziņu vienam no cietušajiem, jo cietušais neuzturēja kaitējuma kompensācijas pieteikumu. Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts, proti, Ā. Auders atzīts par vainīgu par to, ka viņš atkārtoti izdarījis svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticību un ar viltu (krāpšanu), lielā apmērā un sodīts ar naudas sodu simt piecdesmit minimālo mēnešalgu apmērā, proti, Ls 13 500, konfiscējot mantu. Kā arī ir piespriests piedzīt no Āra Audera kaitējuma kompensāciju 13 cietušajiem un apdrošināšanas sabiedrībai, kopsummā Ls 9 722,50.
4. decembris, 2009

Par tiesas sēdēm 7. – 11.decembrī

Kopumā paredzēts skatīt 71 tiesu lietu un 24 lietās paredzēta tikai rezultāta paziņošana.
2. decembris, 2009

Senāts noraida blakus sūdzību Kudrjašovas lietā

2.decembrī kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta paplašinātajā sastāvā izskatīja prasītājas Tamāras Kudrjašovas pārstāvja blakus sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas (turpmāk – Civillietu tiesu palāta) 2009.gada 2.jūnija lēmumu, ar kuru izbeigta tiesvedība Tamāras Kudrjašovas prasības lietā pret SIA „Pluss 22”, SIA „Rīgas 1.slimnīca”, SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” un valsts a/s „Latvijas Jūras medicīnas centrs” par atlīdzības un morālā kaitējuma piedziņu. Senāta Civillietu departaments iesniegto blakus sūdzību noraidīja un apstrīdēto Civillietu tiesu palātas lēmumu atstāja negrozītu.
2. decembris, 2009

16.decembrī Senāts pasludinās spriedumu Talsu nelaimes gadījuma lietā

2.decembrī kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta paplašinātajā sastāvā izskatīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas (turpmāk – Civillietu tiesu palāta) 2009.gada 30.oktobra spriedumu Gunara Antāna un Anitas Antānes prasībā pret Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju (turpmāk - LR IeM) un VUGD par morālā kaitējuma atlīdzinājumu Ls 1 000 000 apmērā. Izskatītajā lietā spriedumu pasludinās 16.decembrī pulksten 9.25.
30. novembris, 2009

Par tiesas sēdēm 30. novembrī - 4.decembrī

Kopumā paredzēts skatīt 112 tiesu lietas un 14 lietās paredzēta tikai rezultāta paziņošana.