Arhīvs

Drukas versija
30. decembris, 2010

Par tiesas sēdēm 3. – 7.janvārī

Nākamnedēļ Augstākās tiesas sarakstos 19 tiesu lietas – 11 Senātā un 8 tiesu palātās.
23. decembris, 2010

Par tiesas sēdēm 27. – 30.decembrī

Nākamnedēļ Augstākās tiesas sarakstos 35 tiesu lietas – 20 Senātā un 15 tiesu palātās.
22. decembris, 2010

Krimināllietā par laupīšanu Senāts apelācijas instances tiesas lēmumu atstāj negrozītu

Senāta Krimināllietu departaments 21.decembrī mutvārdu procesā izskatīja Valērija Tarabanova iesniegto kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2010.gada 1.jūnija lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts pirmās instances tiesas spriedums un apsūdzētajam V.Tarabanovam sods noteikts brīvības atņemšana uz 15 gadiem ar mantas konfiskāciju un policijas kontroli uz trīs gadiem. Senāta lēmums nav pārsūdzams. Pilns Senāta nolēmums pieejams 22.decembrī.
17. decembris, 2010

Par tiesas sēdēm 20. – 23.decembrī

Nākamnedēļ Augstākajā tiesā paredzētas 58 tiesas sēdes – 33 Senātā un 25 tiesu palātās.
16. decembris, 2010

Daļēji apmierina prasību un pretprasību strīdā starp AKKA/LAA un „TV 3 Latvija”

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 16.decembrī pasludināja saīsināto spriedumu biedrības „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība”(AKKA/LAA) prasībā pret SIA „TV 3 Latvija” par autortiesību aizsardzību, naudas kompensācijas un zaudējumu piedziņu un SIA „TV 3 Latvija” pretprasībā par licences līguma noslēgšanu. Civillietu tiesu palāta nosprieda biedrības AKKA/LAA prasību pret SIA „TV 3 Latvija” apmierināt daļēji un piedzīt par labu biedrībai autoratlīdzību par laika periodu no 2002.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim Ls 201 303,24, piedzīt par labu biedrībai no SIA „TV 3 Latvija” valsts nodevu Ls 2051,24. Atzīt tiesības biedrībai AKKA/LAA līdz sprieduma izpildei saņemt 6% no piedzītās summas. Tāpat tiesa par labu AKKA/LAA no SIA „TV 3 Latvija” piedzina izdevumus advokāta palīdzības samaksai Ls 6913,04. Pārēja dāļā prasība noraidīta. Tiesa SIA „TV 3 Latvija” pretprasību apmierināja daļēji un atzina par noslēgtu licences līgumu par tiesībām izmantot autoru muzikālos darbus radio programmās 2005.gada 19.aprīļa līguma projekta redakcijā, nosakot līguma termiņu līdz 2012.gada 31.decembrim. Noteikts, ka paredzētais atlīdzības apmērs ir 1,6% no raidorganizācijas ieņēmumiem, kas aprēķināti atbilstoši līgumā noteiktajam par muzikālo darbu izmantošanu 35% apmērā no kopējā raidlaika. Pārējā daļā TV3 pretprasība noraidīta. Tiesa nosprieda piedzīt par labu SIA „TV 3 Latvija” no AKKA/ LAA izdevumus advokāta palīdzības samaksai Ls 8427,61. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums būs pieejams pēc 3.janvāra un tad lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Senātā.
15. decembris, 2010

Senāts liek tiesai vēlreiz vērtēt atlīdzības apmēru par darba piespiedu kavējumu

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments, paplašinātā – septiņu senatoru sastāvā izskatīja prasītājas kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru prasība par atlīdzības piedziņu par darba piespiedu kavējumu pret Veselības ministriju tika apmierināta daļēji un par labu prasītājai piedzīti Ls 2898,96. Senāts apelācijas instances tiesas spriedumu atcēla un nodeva lietu jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai citā tiesnešu sastāvā. Senāta spriedums nav pārsūdzams. Pilns Senāta nolēmums būs pieejams pēc 26.janvāra.
10. decembris, 2010

Par tiesas sēdēm 13. – 17.decembrī

Nākamnedēļ Augstākajā tiesā paredzētas 105 tiesas sēdes – 36 Senātā un 69 tiesu palātās.
7. decembris, 2010

Lietā par Talsu traģēdijas rezultātā nodarīto kaitējumu veselībai piedzen Ls 15 000 atlīdzību par morālo kaitējumu

7.decembrī Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta pasludināja saīsināto spriedumu Ivo Ābolnieka prasībā pret Latvijas Valsti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) personā. Apelācijas instances tiesa prasību apmierināja daļēji un piedzina no valsts VUGD personā atlīdzību par morālo kaitējumu Ls 15 000. Pārējā daļā prasību par morālo kaitējumu, atlīdzību par sakropļojumu, nodarīto kaitējumu veselībai un ar lietas vešanu saistīto izdevumu piedziņu tiesa noraidīja. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums būs pieejams 22.decembrī un pēc šī datuma lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Senātā. Civillietu tiesu palāta lietu tiesas sēdē izskatīja šī gada 23.novembrī sakarā ar VUGD iesniegto apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru no Latvijas valsts VUGD personā par labu prasītājam tika piedzīta Ls 50 000 atlīdzība par nodarīto kaitējumu veselībai un morālo kaitējumu.
7. decembris, 2010

Pacienta prasībā par veselībai nodarītā kaitējuma atlīdzību aptur tiesvedību un nozīmē atkārtotu ekspertīzi

7.decembrī Civillietu tiesu palāta apturēja tiesvedību pacienta prasības lietā pret SIA „Latvijas – Amerikas Acu centra” (LAAC) par veselībai nodarītā kaitējuma atlīdzības piedziņu. Iepriekšējā tiesas sēdē šī gada 16.septembrī tiesa pēc prasītāja pārstāvja lūguma uzdeva pusēm līdz 1.novembrim iesniegt tiesā atkārtotas ekspertīzes veikšanas speciālistu kandidātu sarakstus un jautājumus. Šīsdienas tiesas sēdē tika noteikts ekspertīzes veicējs un jautājumi, kuri ar ekspertīzes palīdzību tiks noskaidroti. Apelācijas instances tiesa lietu skata sakarā ar LAAC iesniegto apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta pacienta prasība par veselībai nodarīto kaitējumu un par labu pacientam piedzīti Ls 4678,48 zaudējumi un kompensācija. Nākamais lietas izskatīšanas datums tiks noteikts pēc ekspertīzes rezultātu saņemšanas.
6. decembris, 2010

Par tiesas sēdēm no 6. līdz 10.decembrim

Nedēļā no 6. līdz 10. decembrim Augstākajā tiesā skatīs 177 lietas - 69 lietas Senātā un 108 tiesu palātās.