Arhīvs

Drukas versija
30. decembris, 2011

Par tiesas sēdēm 2. – 6.janvārī

Nākamnedēļ Augstākās tiesas sarakstos 34 tiesu lietas – 11 Senātā un 23 tiesu palātās.
28. decembris, 2011

Par labu pacientei no slimnīcas piedzen 1500 latu atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 28.decembrī daļēji apmierināja pacientes prasību pret SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” (iepriekš - SIA "Klīniskās universitātes slimnīcas "Gaiļezers"") un piedzina viņas labā zaudējumus Ls 109 un atlīdzību par morālo kaitējumu Ls 1500, bet kopā Ls 1609. Puses spriedumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Senātā.
27. decembris, 2011

Par pacientes tiesību aizskārumu no Rīgas Dzemdību nama piedzen Ls 3000

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta šodien daļēji apmierināja mātes prasību pret SIA „Rīgas Dzemdību nams” (turpmāk – DzN) un piedzina par labu prasītājai atlīdzību par morālo kaitējumu Ls 3000 sakarā ar pacientes tiesību aizskārumu. Tiesa noraidīja prasību daļā par zaudējumu piedziņu, personiskās informācijas prettiesisku izpaušanu un sakarā ar sakropļojumu. Tāpat tiesa piedzina no DzN valsts ienākumos tiesas izdevumus Ls 222,47. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums būs pieejams 2012.gada 10.janvārī un pēc pilna sprieduma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt Senātā.
23. decembris, 2011

Par tiesas sēdēm 27. – 30.decembrī

Nākamnedēļ Augstākās tiesas sarakstos 50 tiesu lietas – 26 Senātā un 24 tiesu palātās.
22. decembris, 2011

Stājas spēkā notiesājošais spriedums krimināllietā par kontrabandas cigarešu pārvadāšanu

AT Senāta Krimināllietu departaments 22.decembrī, rakstveida procesā izskatot apsūdzētās Marinas Savickas kasācijas sūdzību, atstāja negrozītu Latgales apgabaltiesas 2011.gada 13.oktobra lēmumu, ar kuru savukārt atstāts spēkā pirmās instances tiesas spriedums un apsūdzētā par tabakas izstrādājumu nelikumīgu pārvadāšanu sodīta ar piespiedu darbiem uz 100 stundām un no M.Savickas valsts labā piedzīti Ls 3489,96. Senāta lēmums nav pārsūdzams.
16. decembris, 2011

Lietā par Rīgas domes lēmumu nerīkot iepirkuma procedūru sadzīves atkritumu apsaimniekošanai pilsētā Senāts iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā

Senāta Administratīvo lietu departaments 16.decembrī nolēma apturēt tiesvedību SIA „Lobbel” lietā un iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā par Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumu 12.punkta, ciktāl tas attiecas uz tādiem pašvaldības un sadzīves atkritumu apsaimniekotāja līgumiem par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, kas noslēgti, nepiemērojot normatīvos aktus par publisko iepirkumu vai neatbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam. Tiesvedība lietā apturēta līdz spēkā stāsies Satversmes tiesas nolēmums.
16. decembris, 2011

Par tiesas sēdēm 19. – 23.decembrī

Nākamnedēļ Augstākās tiesas sarakstos 58 tiesu lietas – 34 Senātā un 24 tiesu palātās.
13. decembris, 2011

Prasībā pret Rīgas Dzemdību namu spriedumu pasludinās decembra beigās

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 12.decembrī slēgtā tiesas sēdē turpināja 22.novembrī aizsākto tiesas sēdi un pabeidza prasības izskatīšanu pret pašvaldības SIA „Rīgas Dzemdību nams” par veselībai nodarītā kaitējuma atlīdzību un zaudējumu piedziņu Ls 2 000 000 apmērā. Apelācijas instances tiesa saīsināto spriedumu lietā pasludinās 27.decembrī plkst. 13.00.
12. decembris, 2011

Par tiesas sēdēm 12. – 16.decembrī

Šonedēļ Augstākās tiesas sarakstos 200 tiesu lietas – 51 Senātā un 149 tiesu palātās.
2. decembris, 2011

Par tiesas sēdēm 5. – 9.decembrī

Nākamnedēļ Augstākās tiesas sarakstos 188 tiesu lietas – 80 Senātā un 108 tiesu palātās.