Arhīvs

Drukas versija
28. decembris, 2012

Stājies spēkā spriedums krimināllietā par taksometra vadītāja slepkavību

20.decembrī stājies spēkā spriedums, ar kuru apsūdzētie atzīti par vainīgiem taksometra vadītāja nogalināšanā. Raivis Zviedris atzīts par vainīgu slepkavības izdarīšanā, ja tā saistīta ar laupīšanu un izdarīta personu grupā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 15 gadiem, konfiscējot mantu un Imants Primakins, kurš noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī bija nepilngadīgs, atzīts par vainīgu slepkavības mēģinājumā, ja tā saistīta ar laupīšanu un izdarīta personu grupā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu.
21. decembris, 2012

Prasības lietā pret slimnīcu apelācijas instances tiesai būs vēlreiz jāvērtē atlīdzības par morālo kaitējumu apmērs

Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments 21.decembrī rakstveida procesā izskatīja prasītājas iesniegtu kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru par labu prasītājai no SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” (iepriekš - SIA "Klīniskās universitātes slimnīcas "Gaiļezers"") piedzīti zaudējumi Ls 109 un atlīdzība par nodarīto morālo kaitējumu Ls 1500. Senāts nolēma apelācijas instances tiesas spriedumu atcelt daļā par piedzītās atlīdzības par morālo kaitējumu apmēru, daļā, ar kuru noraidīta prasība par ārstēšanās izdevumu Ls 89,50 piedziņu, kā arī par tiesāšanās izdevumu piedziņu par labu valstij un lietu šajā daļā nodot jaunai izskatīšanai.
19. decembris, 2012

Senāts lietu par pārmaksātā PVN atmaksas kārtību nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments, pēc atbildes saņemšanas no Eiropas Savienības Tiesas un lietas izskatīšanas kopsēdē, nolēma atcelt Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par PVN atmaksas kārtību atzīts par tiesisku un pamatotu.
18. decembris, 2012

Senāts strīdīgos krimināltiesību jautājumus nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Senāta Krimināllietu departaments 17.decembrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja trīs krimināllietas, kurās kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem bija iesnieguši apsūdzētie vai viņu aizstāvji. Senāts lietas mutvārdu procesā skatīja atbilstoši Kriminālprocesa likuma 583.pantā noteiktajam – ja nepieciešami papildu paskaidrojumi no personām, kurām ir tiesības piedalīties procesā, vai pēc Augstākās tiesas Senāta ieskata, attiecīgajai lietai var būt īpaša nozīme likuma normu interpretēšanā. Senāts tiesas sēdē uzklausīja procesā iesaistītās personas un, izdarot secinājumus, nodeva lietas jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesām. Motivēti Senāta nolēmumi tiks sastādīti piecu darba dienu laikā.
17. decembris, 2012

Latvijas televīzijas pieteikuma lietā par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Senāts aptur tiesvedību un iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 17.decembrī nolēma apturēt tiesvedību Valsts SIA „Latvijas televīzija” (turpmāk – Latvijas Televīzija) pieteikuma lietā par Rīgas domes lēmuma atcelšanu, ar kuru pieteicējai uzlikts par pienākumu samaksāt nekustamā īpašuma nodokli par 2007.-2009.gadu.
14. decembris, 2012

Tiesa pabeidz uzņēmējas Ellas Ivanovas slepkavības lietas iztiesāšanu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 14.decembrī pabeidza krimināllietas iztiesāšanu par uzņēmējas Ellas Ivanovas slepkavības izdarīšanu, kurā apsūdzētas četras personas. Apelācijas instances tiesa atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā par apsūdzēto vainu un noteiktajiem sodiem, bet atcēla pirmās instances tiesas spriedumu daļā par kaitējuma kompensācijas nenoteikšanu cietušajām. Tiesa nosprieda piedzīt no apsūdzētajiem Igora Ivanova, Vitālija Mamedova un Ludviga par labu Igora Ivanova divām meitām morālā kaitējuma kompensāciju Ls 100 000 katrai. Pilns AT Krimināllietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 2.janvārī un pēc motivēta nolēmuma sastādīšanas dienas lietas dalībnieki to 10 dienu laikā varēs pārsūdzēt Senātā.
14. decembris, 2012

Par Krimināllietu tiesu palātā iztiesāšanā noliktām lietām no 17. līdz 21.decembrim

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi iztiesāt septiņas lietas ar apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtām apelācijas sūdzībām par pirmās instances tiesas spriedumu.
14. decembris, 2012

Senāts mutvārdu procesā skatīs strīdīgus krimināltiesību jautājumus

Augstākās tiesas (AT) Senāta Krimināllietu departaments 17.decembrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs trīs krimināllietas, kurās kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem iesnieguši apsūdzētie vai viņu aizstāvji. Kriminālprocesa likuma 583.pants nosaka – ja nepieciešami papildu paskaidrojumi no personām, kurām ir tiesības piedalīties procesā, vai pēc Augstākās tiesas Senāta ieskata, attiecīgajai lietai var būt īpaša nozīme likuma normu interpretēšanā, Senāts nosaka lietas izskatīšanu tiesas sēdē.
13. decembris, 2012

Tiesa noraida prasības par morālā kaitējuma atlīdzināšanu saistībā ar tuvinieku zaudēšanu autobusa avārijā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 13.decembrī noraidīja prasības par morālā kaitējuma atlīdzināšanu sakarā ar pieaugušu bērnu zaudēšanu vai nodarītiem miesas bojājumiem divās prasības lietās.
12. decembris, 2012

Senāts 14.decembrī kopsēdē risinās strīdīgus tiesību jautājumus

Senāta Administratīvo lietu departaments 14.decembrī kopsēdē risinās vairākus strīdīgus tiesību jautājumus. Trīs kasācijas sūdzības, kuras iepriekš vērtētas Senāta tiesas sēdē, nodotas izskatīšanai paplašinātā – visa departamenta senatoru sastāvā. Administratīvā procesa likuma 346.panta otrā daļa nosaka – ja, izskatot lietu triju senatoru sastāvā, tiesa nenonāk pie vienota viedokļa vai visi senatori uzskata, ka lieta izskatāma Senāta Administratīvo lietu departamenta kopsēdē, tiesa pieņem lēmumu par lietas nodošanu izskatīšanai Senāta kopsēdē.