Arhīvs

Drukas versija
27. jūnijs, 2014

Negroza spriedumu par aizliegumu izmantot preču zīmi „Lady Taxy”

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 27.jūnijā, rakstveida procesā izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lady Taxi” kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu, nolēma AT Civillietu tiesu palātas spriedumu atstāt negrozītu, bet kasācijas sūdzību noraidīt. Civillietu departamenta spriedums nav pārsūdzams. Līdz ar to stājas spēkā spriedums, ar kuru apmierināta maksātnespējīgās SIA „Taxi Nurx” prasība par aizliegumu SIA „Lady Taxi” izmantot savā komercdarbībā MSIA „Taxi Nurx” piederošo preču zīmi „Lady Taxi”, domēna vārdam lady-taxi.lv identisku vai līdzīgu apzīmējumu saistībā ar taksometru pakalpojumu sniegšanu vai piedāvāšanu saistībā ar apzīmējumu „Lady Taxi” un apzīmējuma „Lady Taxi” izmantošanu lietišķajos dokumentos un reklāmā.
26. jūnijs, 2014

Noraida prasību lietā par iespēju tirgot zāles ar vielu „Losartāns”

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 26.jūnijā noraidīja "E.l. du Pont de Nemours and Company" prasību pret "Actavis Group Hf" par papildu aizsardzības sertifikāta piešķirto tiesību pārkāpuma atzīšanu. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums tiks sagatavots 10.jūlijā un pēc motivēta nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā.
26. jūnijs, 2014

Notiesājošā sprieduma daļa atstāta negrozīta

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments atstāja negrozītu Krimināllietu tiesu palātas 2013.gada 23.maija spriedumu daļā par apsūdzētās atzīšanu par vainīgu krāpšanā un dokumentu viltošanā, bet atcēla spriedumu daļā par otru apsūdzēto sakarā ar viņas nāvi.
25. jūnijs, 2014

Stājas spēkā spriedums, neatzīstot LELB īpašuma tiesības uz zemi Rīgā, Miera ielā 45

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 25.jūnijā rīcības sēdē atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (turpmāk – LELB) prasības lietā pret Rīgas domi par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu (zemi) Rīgā, Miera ielā 45, no kura daļu aizņem Rīgas pilsētas Dzemdību nams. Šādu lēmumu tiesnešu kolēģija pieņēma, jo tai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to stājas spēkā AT Civillietu tiesu palātas 2012.gada 9.oktobra spriedums, ar kuru pilnībā noraidīta LELB prasība pret Rīgas domi. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.
20. jūnijs, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 27.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests un Jūrmalas pilsētas dome.
20. jūnijs, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 27.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 26 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par tiesvedības izbeigšanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. 16 lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
19. jūnijs, 2014

Stājas spēkā notiesājošais spriedums

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 19.jūnijā rakstveida procesā izskatīja apsūdzētās kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas lēmumu. Augstākā tiesa apelācijas instances tiesas lēmumu atstāja negrozītu, bet apsūdzētās kasācijas sūdzību noraidīja. Līdz ar to stājas spēkā notiesājošais spriedums, ar kuru apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta par to, ka viņa, būdama valsts amatpersona, izdarīja dokumenta viltošanu. Sods noteikts 10 minimālo mēnešalgu apmērā, tas ir, 2845,74 euro (2000 lati). AT Krimināllietu departamenta lēmums nav pārsūdzams.
17. jūnijs, 2014

Zāļu ražotāju strīdos par iespēju tirgot zāles ar vielu „Losartāns” tiesa nolēmumu pasludinās 26.jūnijā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 17.jūnijā izskatīja E.l. du Pont de Nemours and Company apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret Actavis Group Hf par papildu aizsardzības sertifikāta piešķirto tiesību pārkāpuma atzīšanu. Apelācijas instances tiesa tiesas sēdē izskatīja lietu pēc būtības un paziņoja, ka nolēmumu pasludinās 26.jūnijā plkst. 9.50.
13. jūnijs, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu ministrija, Konkurences padome, Lauku atbalsta dienests un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.
13. jūnijs, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 55 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 11 apelācijas sūdzības un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. 22 lietās būs sprieduma pasludināšana. 21 lietu ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.