Arhīvs

Drukas versija
5. decembris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu.
5. decembris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 25 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 20 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu, vienu pieteikumu par puses aizstāšanu un vienā lietā – jautājumu par tiesvedības izbeigšanu. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.
5. decembris, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 1. līdz 5.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 26 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 13 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
2. decembris, 2014

Atzīst par pamatotu ierēdnim piemēroto disciplinārsodu

Ar Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departamenta 1.decembra rīcības sēdes lēmumu atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību Mareka Gruškevica pieteikumā par Izglītības un zinātnes ministra rīkojuma atcelšanu par viņa atbrīvošanu no amata. Kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu bija iesniedzis M.Gruškevics. Augstākā tiesa atzina, ka kasācijas tiesvedības ierosināšanai nav pamata, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apgabaltiesas sprieduma pareizību. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams. Līdz ar to stājas spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2014.gada 28.aprīļa spriedums.
28. novembris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 27 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 10 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par sprieduma izpildes atlikšanu. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 15 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
28. novembris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas lietas. Vienā lietā saņemta apsūdzētā kasācijas sūdzība un vienā lietā – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu.
28. novembris, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 24. līdz 28.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 62 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums. 23 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
27. novembris, 2014

Atzīst Neivakenas vecticībnieku draudzes īpašuma tiesības uz baznīcas ēku

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 27.novembrī daļēji apmierināja Neivakenas vecticībnieku draudzes prasību pret Latvijas valsti Finanšu ministrijas personā. Apelācijas instances tiesa atzina draudzes īpašuma tiesības uz baznīcas ēku, bet noraidīja draudzes īpašuma tiesības uz zemi 0,1 ha platībā. Tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja 13.novembrī, vērtējot LR Finanšu ministrijas un Neivakenas vecticībnieku draudzes pārstāvju iesniegtās apelācijas sūdzības par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums būs pieejams 11.decembrī un no pilna nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.
24. novembris, 2014

Stājies spēkā spriedums krimināllietā par vēlētāju balsu uzpirkšanu Viļānu novada domes vēlēšanās

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 22.novembrī krimināllietā, kurā par vēlētāju balsu pirkšanu Viļānu novada domes vēlēšanās 2009.gadā apsūdzēts Artūrs Ornicāns, pieņēma lēmumu atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu. Lieta kasācijas instancē nonāca ar prokurora kasācijas protestu un apsūdzētā kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas spriedumu. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar AT Krimināllietu departamenta lēmumu stājas spēkā Latgales apgabaltiesas 2014.gada 8.oktobra spriedums, ar kuru A.Ornicāns atzīts par vainīgu pēc Krimināllikuma 90.panta (likuma redakcijā līdz 01.04.2013.) par to, ka viņš apzināti kavēja brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus, lietojot uzpirkšanu. A.Ornicāns sodīts ar naudas sodu trīs minimālo mēnešalgu apmērā, jeb 960 euro. Kasācijas instances tiesas lēmums nav pārsūdzams.
22. novembris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 24. līdz 28.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem.