Arhīvs

Drukas versija
22. novembris, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 19. līdz 22.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, astoņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums. Piecas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
22. novembris, 2014

Stājies spēkā spriedums krimināllietā par marihuānas audzēšanu

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 22.novembrī, izskatot divu apsūdzēto un viena apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzības krimināllietā par marihuānas audzēšanu Talsu novada Laucienes pagastā, pieņēma lēmumu atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam, departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to lietā stājas spēkā AT Krimināllietu tiesu palātas 2014.gada 23.aprīļa spriedums. Kasācijas instances tiesas lēmums nav pārsūdzams.
22. novembris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 24. līdz 28.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 35 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes sadalīšanu termiņos, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu, vienu pieteikumu par tiesību pārņemšanu un vienu pieteikumu par puses aizstāšanu. Trīs lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 16 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
21. novembris, 2014

Mīkstina piespriestos sodus krimināllietā par psihotropo vielu iegādāšanos un realizēšanu

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palāta 21.novembrī pabeidza lietas iztiesāšanu trīs personu apsūdzībā par psihotropo vielu iegādāšanos realizācijas nolūkā 2009.gada novembrī Rīgā. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētos atzina par vainīgiem apsūdzībā par psihotropo vielu iegādāšanos, pārvadāšanu un realizēšanu. Apsūdzēto Renāru Gailīti, piemērojot Krimināllikuma 49.prim panta 1.daļas pirmo punktu, apelācijas instances tiesa sodīja ar nosacītu brīvības atņemšanu uz 4 gadiem un sešiem mēnešiem, uzliekot par pienākumu piedalīties probācijas programmās saskaņā ar Valsts probācijas dienesta norādījumiem, uzdodot nosacīti notiesātā pārraudzību Valsts probācijas dienestam. Divus citus lietā apsūdzētos – Alekseju Žosu un Aleksandru Ivanovu – sodīja ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem. Pilns AT Krimināllietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 5.decembrī un pēc šī datuma lietas dalībnieki to 10 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Krimināllietu departamentā.
21. novembris, 2014

Augstākā tiesa: pārtraucot lauksaimniecisko darbību un priekšlaicīgi pensionējoties, personai pašai jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 19.novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par pamatotu Valsts ieņēmumu dienesta lēmums un pieteicējam uzlikts pienākums samaksāt budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli no pensijas, kura tiek maksāta par priekšlaicīgu pensionēšanos, pārtraucot lauksaimniecisko darbību. Augstākā tiesa atzīst, ka apgabaltiesas spriedumā ietvertā motivācija (ievērojot arī pirmās instances tiesas spriedumā ietverto motivāciju, kurai apgabaltiesa pievienojusies) ir pareiza, norādot, ka minētā pensija neiekļaujas valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā kā vecuma pensija, tādēļ nodoklis nebija jāietur ienākumu izmaksātājam, bet gan ienākumu saņēmējam.
14. novembris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 19. līdz 22.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Sešās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan protests.
14. novembris, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 10. līdz 14.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 35 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums. 25 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
14. novembris, 2014

Lietā par Konkurences padomes lēmumu uzdod prejudiciālu jautājumu Eiropas Savienības Tiesai

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 13.novembrī apturēja tiesvedību lietā par Konkurences padomes lēmuma atcelšanu, lai uzdotu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālu jautājumu. Augstākā tiesa konstatēja, ka konkrētajā lietā vērtējamais konkurences tiesību pārkāpums nav tāds, kas būtu ietekmējis tirdzniecību starp dalībvalstīm, tādējādi strīds izšķirams, piemērojot Latvijas tiesības – Konkurences likumu. Tomēr vairāki apsvērumi liek Augstākajai tiesai uzdot prejudiciālu jautājumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību normu interpretāciju attiecībā uz aizliegtām vienošanām.
12. novembris, 2014

Noraida pieteikumu par tiesas nolēmuma jaunu izskatīšanu lietā par cigarešu kontrabandu

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 11.novembrī noraidīja notiesātās personas Rolanda Nagļa aizstāves iesniegtu pieteikumu Kriminālprocesa likuma 663.panta 1.daļas kārtībā par tiesas nolēmuma izskatīšanu no jauna krimināllietā par cigarešu kontrabandu un valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu Latgalē 2006.gadā. Pieteikumā aizstāve lūdza atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā. Kasācijas instances tiesa pieteikumu noraidīja, bet apelācijas instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu. AT Krimināllietu departamenta lēmums nav pārsūdzams.
12. novembris, 2014

Atliek krimināllietas izskatīšanu par slepkavību Baldones pilsētas lauku teritorijā

12.novembrī Krimināllietu tiesu palāta atlika krimināllietas izskatīšanu par Baldones pilsētas lauku teritorijā 2008.gada augustā izdarītu slepkavību. Lietas izskatīšanu nācās atlikt, jo uz tiesas sēdi nebija ieradies viena apsūdzētā aizstāvis, savukārt, cits apsūdzētais atteicās no sava aizstāvja un pieteica sev citu aizstāvi. Nākamais lietas iztiesāšanas datums vēl nav nozīmēts.