Arhīvs

Drukas versija
10. oktobris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 13. līdz 17.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un 13 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Iepirkumu uzraudzības birojs un Labklājības ministrija.
10. oktobris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 13. līdz 17.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 63 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 16 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu, divus pieteikumus par procesuālo tiesību pārņemšanu un vienu pieteikumu sakarā ar iespējamo izlīgumu. 13 lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 30 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
10. oktobris, 2014

Stājies spēkā spriedums par atlīdzības piedziņu saistībā ar prettiesisku personas brīvības nolaupīšanu un goda un cieņas aizskārumu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 7.oktobrī rīcības sēdē nolēma atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību lietā pret Latvijas valsti Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras personā. Kasācijas instances tiesa rīcības sēdē izskatīja prasītāja iesniegto kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu. Rīcības sēdes lēmumā tiesnešu kolēģija atzinusi, ka, nosakot atlīdzības apmēru par prettiesisku personas brīvības nolaupīšanu un goda un cieņas aizskārumu, apelācijas instances tiesa argumentēti pamatojusi, kādēļ tā uzskatījusi noteikto atlīdzinājumu par atbilstīgu. Kā izriet no apstrīdētā sprieduma satura, tiesa atzinusi par pierādītu, ka prasītājam morālas ciešanas radījusi ne tikai prettiesiska brīvības atņemšana uz trīs dienām, bet arī šajā sakarā presē izplatītās ziņas par veiktajām darbībām kriminālprocesa ietvaros. Nosakot atlīdzības apmēru, tiesa ir vērtējusi morālā kaitējuma smagumu un sekas, prasītāja personību, viņa veselības stāvokli, nozieguma smagumu, par kura izdarīšanu prasītājam celta apsūdzība, apcietinājumā pavadīto laiku un kriminālprocesa kopējo ilgumu (kriminālprocesa ilgums septiņi gadi). Tāpat kā kritēriju atlīdzības apmēra noteikšanai par prettiesisku brīvības nolaupīšanu AT Civillietu tiesu palāta ņēmusi vērā spriedumus citās lietās, kur noteikta morālā kaitējuma atlīdzība par pretlikumīgu personas brīvības nolaupīšanu. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.
9. oktobris, 2014

Prasības lietā par morālā kaitējuma atlīdzināšanu saistībā ar nepamatotām apsūdzībām spriedumu pasludinās pēc divām nedēļām

Augstākās tiesas (AT Civillietu tiesu palāta 9.oktobrī izskatīja prasītāja un atbildētājas – Tieslietu ministrijas – apelācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta prasība pret Latvijas Republiku Tieslietu ministrijas personā un par labu prasītājam piedzīta 6000 latu morālā kaitējuma atlīdzība saistībā ar nepamatotām apsūdzībām. Apelācijas instances tiesa tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībnieku un noteica, ka spriedumu pasludinās 23.oktobrī plkst. 9.30.
4. oktobris, 2014

Par Senāta rīcības sēdes lēmumiem no 30. septembra līdz 4.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 21 lietā pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu Senāts pieņēmis, jo senatoru kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Desmit lietas Senāts nodevis izskatīšanai kasācijas kārtībā.
3. oktobris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 6. līdz 10.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 46 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par sprieduma izpildes atlikšanu. Septiņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 25 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
3. oktobris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 6. līdz 10.oktobrim

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā skatīs apsūdzētā sūdzību par lēmumu atteikties pieņemt viņa kasācijas sūdzību.
1. oktobris, 2014

Stājies spēkā spriedums krimināllietā par žurnālistes sarunu noklausīšanos

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 30.septembrī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru četri krimināllietā apsūdzētie, bijušie Finanšu policijas pārvaldes darbinieki atzīti par vainīgiem pēc Krimināllikuma 318.panta 1.daļas, proti, par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, viens no apsūdzētajiem atzīts par vainīgu arī pēc Krimināllikuma 319.panta 1.daļas – par valsts amatpersonas bezdarbību. Apsūdzētie, piemērojot Krimināllikuma 49.prim panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumus, sodīti ar naudas sodu. Diviem apsūdzētajiem naudas sods noteikts 30 minimālo mēnešalgu apmērā, t.i. 9600 eiro, vienam 20 minimālo mēnešalgu apmērā, t.i. 6400 eiro un vienam - 10 minimālo mēnešalgu apmērā, t.i. 3200 eiro. Augstākā tiesa lēmumā atzinusi, ka apelācijas instances tiesa, atkārtoti iztiesājot lietu, ir pārbaudījusi un novērtējusi visus pierādījumus, kas attiecas uz iztiesāšanas priekšmetu un motivējusi konkrēti izraudzīto sodu. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
29. septembris, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 22.septembra līdz 26.septembrim

AT Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 19 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums. Sešas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
26. septembris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.septembra līdz 3.oktobrim

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju kasācijas sūdzības un trīs lietās – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Divās lietās saņemts pieteikums par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un vienā lietā – apsūdzētā sūdzība par apelācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas.