Arhīvs

Drukas versija
23. septembris, 2014

Krimināllietā apsūdzībā pret četriem bijušajiem policistiem stājas spēkā notiesājošs spriedums

AT Krimināllietu departaments šodien atstāja spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru četri apsūdzētie atzīti par vainīgiem Krimināllikuma 125.panta trešajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā – par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei, un Krimināllikuma 317.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā – par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu vai uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, ja tās izraisījušas smagas sekas vai ja tās saistītas ar vardarbību. Augstākā tiesa grozīja spriedumu attiecībā pret vienu no apsūdzētajiem Juri Vingri, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu un samazinot brīvības atņemšanas sodu par sešiem mēnešiem, galīgo sodu viņam nosakot brīvības atņemšanu uz 6 gadiem 6 mēnešiem. Attiecībā uz pārējiem trim lietā apsūdzētajiem – Alvilu Lipņicki, Ringoldu Meļķi un Ivaru Straumi – atstāts negrozīts ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu noteiktais sods – brīvības atņemšana uz 5 gadiem. AT krimināllietu departamenta lēmums nav pārsūdzams.
23. septembris, 2014

Stājas spēkā spriedums atlaišanas pabalsta piedziņas lietā

Līdz ar AT Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmumu par atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 14.maija spriedums, ar kuru apmierināta prasītāja Kārļa Miķelsona prasība pret AS „Latvenergo”, ar trešo personu lietā Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju, par atlaišanas pabalsta piedziņu un par labu prasītājam piedzīts atlaišanas pabalsts 8 025 eiro, kā arī tiesas izdevumi 401,25 eiro. Kasācijas instances tiesa atteikusies ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu bija iesniegusi atbildētājas AS „Latvenergo” pārstāve. AT Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.
22. septembris, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 15.septembra līdz 19.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, septiņās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Piecas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
19. septembris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 22. līdz 26.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 55 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par izlīguma apstiprināšanu un prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu jautājumu par tiesvedības atjaunošanu. 12 lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 28 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
19. septembris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 22. līdz 26.septembrim

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā saņemts pieteikums par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un divās lietās – apsūdzēto sūdzības par lēmumu atteikties pieņemt viņu kasācijas sūdzības.
19. septembris, 2014

Noraida CAF lūgumu par trešās personas pieaicināšanu strīdā ar AS Pasažieru vilciens

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 19.septembrī, rakstveida procesā izskatot Spānijas uzņēmuma Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (turpmāk – CAF) blakus sūdzību, atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru noraidīts CAF lūgums pieaicināt lietā kā trešo personu SIA „CAF Latvia”. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
18. septembris, 2014

Apgabaltiesai būs pēc būtības jāvērtē saistīto lietotāju sūdzība strīdā ar SPRK par obligātā iepirkuma komponentēm

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 18.septembrī, rakstveida procesā izskatot pieteicēju blakus sūdzību, atcēla Administratīvās apgabaltiesas lēmumu par tiesvedības izbeigšanu daļā par pieteicēju pieteikumu un nodeva to izskatīšanai pēc būtības Administratīvajā apgabaltiesā.
17. septembris, 2014

Krimināllietā par sava bērna slepkavību tiesa apmierina prokurora protestu, apsūdzētās sūdzību noraida

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 17.septembrī rakstveida procesā izskatīja prokurora kasācijas protestu un apsūdzētās kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu. Ar Augstākās tiesas lēmumu nolemts apmierināt prokurora kasācijas protestu un atcelt Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 18.februāra spriedumu daļā, ar kuru atstāts negrozīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2013.gada 11.jūlija spriedums par apsūdzētās atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc Latvijas Kriminālkodeksa 98.panta (likuma redakcijā no 1995.gada 1.novembra) par slepkavības izdarīšanu un lietu šajā daļā nodot jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Augstākā tiesa atzīst par pamatotu prokurora protestā minēto, ka, izskatot lietu, apelācijas instances tiesa nav pilnībā izvērtējusi prokurora apelācijas protestā minētos argumentus par to, ka apsūdzētās darbības būtu kvalificējamas pēc Latvijas Kriminālkodeksa 99.panta 1.punkta par slepkavības izdarīšanu, ja tai bijis mantkārīgs raksturs, nevis pēc Kriminālkodeksa 98.panta, kā to atzina 1.instances tiesa. Pārējā daļā, proti, daļā, ar kuru apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta ar mūža ieslodzījumu par sava bērna slepkavības izdarīšanu pastiprinošos apstākļos, vainīgajai apzinoties, ka cietušais atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī sodīta ar brīvības atņemšanas sodu par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, spriedums atstāts negrozīts, bet apsūdzētās kasācijas sūdzība, kurā apsūdzētā lūdz nenoteikt viņai mūza ieslodzījumu, noraidīta. Lietu atceltajā daļā nosūtīs jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesā. AT Krimināllietu departamenta lēmums nav pārsūdzams.
15. septembris, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 8.septembra līdz 12.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, trīs lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Deviņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
12. septembris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 33 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 14 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, divus pieteikumus par apelācijas sūdzību atsaukšanu, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma līdzekļa un atbildētāja aizstāšanu un vienu pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu. Trīs lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 12 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.