Arhīvs

Drukas versija
30. decembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 28. līdz 30.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 29 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Astoņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
30. decembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 4. līdz 8.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu. Četrās lietā tiesa pasludinās spriedumu.
30. decembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 4. līdz 8.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
29. decembris, 2015

Tiesai no jauna jāskata Maxima Latvija un Konkurences padomes strīds

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 29.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un nodeva jaunai izskatīšanai SIA „Maxima Latvija” un Konkurences padomes strīdu. Augstākā tiesa spriedumā atsaukusies uz Eiropas Savienības Tiesas sniegtajām atbildēm uz AT uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem un atzinusi, ka apelācijas instances tiesas spriedumā ietvertais pamatojums ir nepietiekams, lai izdarītu secinājumu par Konkurences padomes lēmuma pareizību, konstatējot Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 7.punktā minēto pārkāpumu pieteicējas darbībās, vienojoties ar tirdzniecības telpu iznomātāju un iekļaujot telpu nomas līgumos punktus, kas ierobežo potenciālo tirgus dalībnieku iekļūšanu konkrētajos tirdzniecības centros.
23. decembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 21. līdz 23.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 42 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 24 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
23. decembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 28.decembra līdz 30.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs četras apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienā lietā iespējama izlīguma apstiprināšana. Trīs lietās pasludinās spriedumu un divās lietās – papildspriedumu. 15 lietas izskatīs rakstveida procesā.
23. decembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 28. līdz 30.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances vai pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Konkurences padome, Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Ventspils pilsētas dzimtsarakstu nodaļa un Rīgas dome.
22. decembris, 2015

Atstāj spēkā spriedumu, atzīstot par prettiesisku Tieslietu ministrijas rīcību, izpaužot informāciju par disciplinārlietas ierosināšanu pret tiesnesi

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 22.decembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīta par prettiesisku Tieslietu ministrijas rīcība, pretēji likumam izpaužot informāciju par disciplinārlietas ierosināšanu pret tiesnesi un ziņas par plānotu disciplinārlietas ierosināšanu. Augstākā tiesa spriedumā vērsusi Tieslietu ministrijas uzmanību uz tās nozīmīgo lomu, ievērojot, līdzsvarojot un iedzīvinot Satversmes tiesas apsvērtās tiesības un intereses, kuras ietvertas Satversmes tiesas spriedumā, izskatot lietu pēc AT pieteikuma.
18. decembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 7. līdz 11.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 64 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 18 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
18. decembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 21.decembra līdz 23.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana.