Arhīvs

Drukas versija
30. aprīlis, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 27. līdz 30.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 24 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Astoņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
30. aprīlis, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 5. līdz 8.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs septiņas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 13 blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.
30. aprīlis, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 5. līdz 8.maijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Iekšlietu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests.
28. aprīlis, 2015

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par RPIVA prorektores atstādināšanu no darba

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 27.aprīlī, izskatot prasītājas kasācijas sūdzību, atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (RPIVA) par rīkojuma atzīšanu par prettiesisku un spēkā neesošu daļā un vidējās izpeļņas piedziņu. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. AT spriedumā norādījusi, ka apelācijas instances tiesa nav noskaidrojusi lietā nozīmīgus apstākļus, kā arī tiesas izdarītie secinājumi ir pretrunā ar lietā esošajiem pierādījumiem.
27. aprīlis, 2015

Lietā par preču muitas vērtības noteikšanu uzdod prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības Tiesai

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 20.aprīlī kopsēdē, izskatot lietu, kurā ir strīds par preču muitas vērtības noteikšanai piemērojamo metodi, nolēma apturēt lietā tiesvedību un uzdot Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālu jautājumu. AT šādu lēmumu pieņēma, jo pastāv šaubas par Padomes 1992.gada 12.oktobra regulas (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 29.panta 1.punkta interpretāciju un Eiropas Savienības Tiesa nav sniegusi šīs normas iztulkojumu. Augstākās tiesas ieskatā, šīs normas interpretācija ir izšķiroša lietas izspriešanā.
24. aprīlis, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 20. līdz 24.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 33 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 29 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
24. aprīlis, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 27. līdz 30.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu apelācijas sūdzību un 14 blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.
24. aprīlis, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 27. līdz 30.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu un piecas blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētājs ir Latvijas Nacionālais arhīvs.
24. aprīlis, 2015

Augstākā tiesa: izvērtējot informācijas pieprasījumu, iestādei jāsamēro personas intereses informāciju saņemt un iestādes rīcībā esošie resursi

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 24.aprīlī, izskatot zvērināta advokāta kasācijas sūdzību, atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Tieslietu ministrijai izsniegt pieprasīto informāciju. Augstākā tiesa spriedumā atzina par pamatotu pirmās instances tiesas secinājumu, ka pieteicēja pieprasījums apstrādāt tik lielu informācijas daudzumu nav samērojams ar sabiedrības interesēm, jo vienas personas interesēs tiek ieguldīts neadekvāti liels valsts pārvaldes iestādes darbs.
22. aprīlis, 2015

Krimināllietā par skolasbiedra nonāvēšanu atstāj negrozītu apgabaltiesas spriedumu

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 22.aprīlī rakstveida procesā izskatīja apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu krimināllietā par skolasbiedra nonāvēšanu. Kasācijas instances tiesa nolēma apelācijas instances tiesas spriedumu atstāt negrozītu. AT Krimināllietu departamenta lēmums nav pārsūdzams. Līdz ar to stājas spēkā spriedums, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu slepkavības izdarīšanā pastiprinošos apstākļos, proti, par nepilngadīgā noslepkavošanu. Apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem. Ar spēkā stājušos spriedumu no apsūdzētā noteikts piedzīt morālā kaitējuma kompensācijas par labu trim cietušajiem, kopā 109 146,28 EUR.