Arhīvs

Drukas versija
26. oktobris, 2015

Tiesai no jauna jāskata lieta par nemateriālā kaitējuma piedziņu saistībā ar ceļu satiksmes negadījumā gūtiem miesas bojājumiem

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 26.oktobrī atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu prasības lietā par nemateriālā kaitējuma piedziņu saistībā ar ceļu satiksmes negadījumā gūtiem miesas bojājumiem. Augstākā tiesa spriedumā norādījusi – tā kā ar Satversmes tiesas spriedumu Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumu Nr. 331 „Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem” 3.2.punkts atzīts par spēkā neesošu no tā spēkā stāšanās brīža, apelācijas instances tiesai no jauna jāskata jautājums par nemateriālā kaitējuma piedziņu.
23. oktobris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 19. līdz 23.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, septiņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Divas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
23. oktobris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 26. līdz 30.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes atlikšanu, vienu pieteikumu par izlīguma noslēgšanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 21 blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem.
23. oktobris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 26. līdz 30.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 34 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Vienā lietā tiesa pasludinās nolēmumu.
22. oktobris, 2015

Lietu par nemateriālā kaitējuma piedziņu pēc kritiena sabiedriskajā transportā nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 22.oktobrī atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret AAS „Gjensidige Baltic” un Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” par nemantiskā kaitējuma atlīdzību lietā par kritiena rezultātā tramvajā gūtām traumām. Apelācijas instances tiesai no jauna būs jāvērtē prasība par nemateriālā kaitējuma piedziņu no atbildētājiem lietā.
16. oktobris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 12. līdz 16.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 11 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Sešas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
16. oktobris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 19. līdz 23.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības un rakstveida procesā – 25 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā tiesa izskatīs arī četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
16. oktobris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 19. līdz 23.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 39 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
15. oktobris, 2015

Lietu par redzes invalīda noslepkavošanu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 15.oktobrī krimināllietā par 2.grupas redzes invalīda noslepkavošanu atcēla AT Krimināllietu tiesu palātas spriedumu daļā par divu apsūdzēto atzīšanu par vainīgiem un sodīšanu par slepkavību, kas izdarīta personu grupā mantkārīgā nolūkā, pēc kuras izdarīta līķa apgānīšana un daļā par viena apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu par uzkūdīšanu izdarīt slepkavību, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā un nodeva jaunai izskatīšanai. Augstākā tiesa atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu arī daļā par visiem apsūdzētajiem noteiktajiem galīgajiem sodiem. Apsūdzētajiem piemērotais drošības līdzeklis – apcietinājums – atstāts negrozīts. Apelācijas instances tiesai no jauna būs jāpārbauda pierādījumi lietā un jāvērtē apsūdzēto personu vainīgums vai nevainīgums noziedzīgajos nodarījumos, par kuriem viņiem celta apsūdzība.
14. oktobris, 2015

Lietā par ārvalsts nolēmuma atzīšanu un izpildi lēmumu pasludinās oktobra beigās

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 14.oktobrī izskatīja Valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga”” (lidosta „Rīga”) un akciju sabiedrības „Air Baltic Corporation” blakus sūdzības par Rīgas apgabaltiesas lēmumu, ar kuru atzīts Lietuvas Apelācijas tiesas lēmums par prasības nodrošinājuma noteikšanu par labu bankrotējušajai Lietuvas aviosabiedrībai FlyLAL. Tiesa apmierināja vairākus lietas dalībnieku pieteiktos lūgumus, uzklausīja puses un paziņoja, ka lēmumu pasludinās 28.oktobrī plkst. 10.00.