Arhīvs

Drukas versija
9. oktobris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 5. līdz 9.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, desmit lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Divas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
9. oktobris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 12. līdz 16.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Rīgas dome un Valsts zemes dienests.
9. oktobris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 12. līdz 16.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs desmit apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 42 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
5. oktobris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 28.septembra līdz 2.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, septiņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Četras lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
28. septembris, 2015

Tiesai no jauna jāvērtē morālā kaitējuma atlīdzības apmērs par personas nepamatotu atrašanos apcietinājumā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 28.septembrī atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru prasītājam par nepamatotu atrašanos apcietinājumā četrus mēnešus un 26 dienas piedzīta 100 latu (142,29 eiro) morālā kaitējuma atlīdzība. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā. AT spriedumā norādījusi, ka tiesai, atbilstoši Civilprocesa likuma 193.panta piektās daļas noteikumiem, sprieduma pamatojumā jānorāda argumenti, kuru dēļ tā uzskatījusi, ka noteiktais atlīdzinājums ir taisnīgs un samērīgs – tāds, kas dod apmierinājumu cietušai personai, un vienlaikus kalpo arī kā līdzeklis pušu samierināšanai un sasniedz ģenerālās prevencijas mērķi.
25. septembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 21. līdz 25.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 15 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Divas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
25. septembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 28.septembra līdz 2.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs astoņas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par puses aizstāšanu, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par apelācijas sūdzības atsaukšanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 22 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
25. septembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 28.septembra līdz 2.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Labklājības ministrija un Zvērinātu Advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisija.
25. septembris, 2015

Tiesai no jauna jāvērtē lieta par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu nepabeigtas muitas procedūras laikā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 25.septembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par pieteicējai noteikto pienākumu samaksāt pievienotās vērtības nodokli par precēm, kas tika nozagtas brīdī, kad notika preču pārvadāšana no Igaunijas muitas iestādes uz saņēmēju muitas iestādi Latvijā. Atceļot apelācijas instances tiesas spriedumu, tai no jauna jāvērtē lieta daļā par noteikto pievienotās vērtības nodokli.
22. septembris, 2015

Nepastāvot tiesību ierobežojumam, izbeidz tiesvedību strīdā par zemes ierīcības projektu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 22.septembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts, ka Kuldīgas novada domei, apstiprinot zemes ierīcības projektu, ar kuru paredzēts grozīt iekšējo robežu starp divu personu zemesgabaliem, bija jāpieaicina pieteicēja – kaimiņu zemesgabala īpašniece. Augstākā tiesa atzina, ka pārsūdzētais pašvaldības lēmums nav nelabvēlīgi ietekmējis pieteicējas tiesisko situāciju un izbeidza tiesvedību lietā. AT spriedums nav pārsūdzams.