Arhīvs

Drukas versija
31. oktobris, 2016

Lietu par izdienas pensiju aprēķināšanas nosacījumiem un normas spēkā stāšanās laiku nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 28.oktobrī daļēji atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un atceltajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai lietu, kurā persona lūdz uzdot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) piešķirt izdienas pensiju kā bijušajai KNAB darbiniecei. AT atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu daļā, ar kuru noraidīts pieteikums par izdienas pensijas piešķiršanu pieteicējai no 2011.gada 5.septembra. Kā spriedumā norādījusi Augstākā tiesa, apelācijas instances tiesai, izskatot lietu no jauna, ir jālemj, vai attiecībā uz pieteicēju ir piemērojama tiesību norma, kuru Satversmes tiesa ir atzinusi par neatbilstošu Satversmei, kā arī minētā tiesību norma jāinterpretē atbilstoši augstāka spēka tiesību normām, ievērojot Satversmes tiesas spriedumā sniegto interpretāciju.AT spriedums nav pārsūdzams.
28. oktobris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 31.oktobra līdz 4.novembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana.
28. oktobris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 31.oktobra līdz 4.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 11 lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā saņemts prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan protests. Vienā lietā saņemta apsūdzētā sūdzība par pirmās instances tiesā apstiprināto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Vienā lietā saņemts prokurora protests par apelācijas instances tiesas lēmumu nodot lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā. Četras lietas izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunumu izskatīšanu.
28. oktobris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 24. līdz 28.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 44 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Deviņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
27. oktobris, 2016

Stājies spēkā spriedums lietā par nemateriālo zaudējumu piedziņu saistībā ar vecāku nāvi ceļu satiksmes negadījumā

Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta tiesnešu kolēģijas rīcības sēdes 2016.gada 26.oktobra lēmumu atteikties ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2015.gada 7.decembra spriedums, ar kuru daļēji apmierināta prasība.
25. oktobris, 2016

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas lēmums

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 25.oktobrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums un atcelts Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas lēmums un nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Augstākā tiesa, apmierinot Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas kasācijas sūdzību, spriedumā norādījusi, ka izskatāmajā lietā apgabaltiesas veiktajam pierādījumu novērtējumam trūkst vispusīguma, pilnīguma un objektivitātes. AT ieskatā, ja tiesa neguva pilnīgu pārliecību par pieteicēja klienta viedokli no lietā esošajiem dokumentiem (pretēji Disciplinārlietu komisijai, kurai pieteicēja klienta viedoklis šķita pausts pietiekami skaidri), tai bija iespēja to precizēt, piemēram, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 162.pantam, uzklausot personu liecinieka statusā tiesas sēdē.
24. oktobris, 2016

Lietā par preču zīmi AVA puses noslēdz izlīgumu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 24.oktobrī, strīdā par preču zīmi „AVA”, apstiprināja pušu starpā noslēgto izlīgumu. AT Civillietu tiesu palāta tiesvedību lietā izbeidza.
21. oktobris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 24. līdz 28.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā saņemts prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Trīs lietas izskatīs sakarā ar protestu vai pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunumu izskatīšanu. Vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu nepieņemt viņa kasācijas sūdzību.
21. oktobris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 24. līdz 28.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Septiņās lietās būs sprieduma pasludināšana.
19. oktobris, 2016

Revertas prasībā pret bijušajiem akcionāriem par ieguldījuma līguma pārkāpumu spriedumu pasludinās novembra sākumā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 19. oktobrī pabeidza prasītājas – AS „Reverta” – un atbildētāju apelācijas sūdzību izskatīšanu par Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 7.jūnija spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta AS „Reverta” prasība pret sabiedrības bijušajiem akcionāriem par zaudējumu atlīdzību un priekšā stāvošo zaudējumu nodrošināšanu. AT lietu skatīja 18. un 19.oktobrī. Tiesas sēdē prasītājas AS “Reverta” pārstāvis iesniedza prasības precizējums, kas tika pieņemti daļā. Tajos precizēts prasījums daļā par priekšā stāvošu zaudējumu nodrošināšanu, lūdzot piedzīt šos zaudējumus 120 518,38 EUR apmērā. Tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības. Tiesa paziņoja, ka nolēmumu lietā pasludinās 2.novembrī plkst. 13.00.