Arhīvs

Drukas versija
14. oktobris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 10. līdz 14.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 25 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Divas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
14. oktobris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 17. līdz 21.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 13 lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības un trīs lietās saņemti prokurora kasācijas protesti par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Piecas lietas izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunumu izskatīšanu.
14. oktobris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 17. līdz 21.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs piecas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Trīs lietās būs sprieduma pasludināšana.
13. oktobris, 2016

Daļēji apmierina Revertas prasību par zaudējumu piedziņu no bijušajiem valdes locekļiem

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 13.oktobrī daļēji apmierināja AS „Reverta” prasību pret sabiedrības bijušajiem valdes locekļiem Valēriju Karginu un Viktoru Krasovicki par zaudējumu atlīdzību. Apelācijas instances tiesa nosprieda solidāri no atbildētājiem par labu AS „Reverta” piedzīt 4 284 792,06 euro, tiesas izdevumus 230 550,70 euro, bet kopā 4 515 342,76 euro. Tiesa noraidīja AS „Reverta” prasību par 81 180 583,78 euro zaudējumu piedziņu. Tāpat tiesa nolēma atcelt ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2010.gada 13.augusta lēmumu AS „Reverta” prasības nodrošināšanai piemērotos prasības nodrošinājuma līdzekļus daļā, kas pārsniedz summu 4 284 792,06 euro. Tiesa nolēma atmaksāt zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā iemaksātos 10 058 860,24 euro. Pilns AT Civillietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 27.oktobrī un pēc motivēta tiesas sprieduma sagatavošanas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā.
10. oktobris, 2016

Valsts darba inspekcijas lēmumu atzīst par prettiesisku

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 10.oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Valsts darba inspekcijas lēmums par atteikšanos izmeklēt negadījumu darba vietā un iestādei uzlikts pienākums nekavējoties no sprieduma spēkā stāšanās dienas uzsākt nelaimes gadījuma darbā izmeklēšanu. Augstākā tiesa atzinusi par pareizu un pietiekamu Administratīvās apgabaltiesas spriedumā ietverto pamatojumu. AT spriedums nav pārsūdzams.
7. oktobris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 10. līdz 14.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 14 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana.
7. oktobris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 3. līdz 7.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 21 lietā atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Piecas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
7. oktobris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 10. līdz 14.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu, rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts darba inspekcija, Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome.
6. oktobris, 2016

Lietā par lidostai Rīga izsniegtas būvatļaujas apstrīdēšanu lēmums būs zināms oktobra beigās

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 5.oktobrī kopsēdē izskatīja pieteicējas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rixport” blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas lēmumu, ar kuru izbeigta tiesvedība lietā, konstatējot, ka pieteicējai nav subjektīvo tiesību vērsties tiesā. AT tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus un paziņoja, ka lēmums lietā būs pieejams 24.oktobrī.
3. oktobris, 2016

Tiesai no jauna jāvērtē konkurss uz vakanto ierēdņa amata vietu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 3.oktobrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma atcelšanu. Līdz ar to apelācijas instances tiesai no jauna būs jāskata lieta par Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināto konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu (valsts sekretāra vietnieks – Sporta un jaunatnes departamenta direktors). AT spriedumā norādījusi, ka Administratīvā apgabaltiesa šajā lietā tikai daļēji ir vērtējusi konkursa procedūras un norises tiesiskumu.