Arhīvs

Drukas versija
28. novembris, 2016

Atzīst par tiesisku KNAB informācijas pieprasījumu no arodbiedrības LABA

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 28.novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika noraidīts pieteicējas – arodbiedrības „LABA” – pieteikums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) lēmuma atcelšanu, uzliekot pienākumu arodbiedrībai sniegt informāciju par finanšu līdzekļu izlietojumu piketa rīkošanai Rīgas domes priekšsēdētāja atbalstam 2013.gada 3.decembrī. Augstākās tiesas ieskatā, Administratīvā apgabaltiesa pamatoti KNAB informācijas pieprasījumu atzinusi par tiesisku.
25. novembris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 28.novembra līdz 2.decembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta mutvārdu procesā izskatīs vienu pieteikumu par tiesvedības apturēšanu lietā un vienu pieteikumu par izpildu raksta dublikāta izsniegšanu. Rakstveida procesā izskatīs pieteikumu par procesuālā termiņa atjaunošanu kasācijas sūdzības iesniegšanai.
 
25. novembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 28.novembra līdz 2.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, bet rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un desmit blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Iekšlietu ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Vides pārraudzības valsts birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs un Rēzeknes pilsētas dome.
25. novembris, 2016

Tiesa noraida bijušo Parex bankas īpašnieku prasību pret Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 25.novembrī pilnībā noraidīja prasītāju prasību pret Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā, AS „Reverta”, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” un VAS „Privatizācijas aģentūra” par 2008.gadā slēgto Ieguldījuma līgumu. Tiesa piedzina no Valērija Kargina, Viktorija Krasovicka, Georgija Krasovicka un Aleksandras Krasovickas ar lietas vešanas saistītos izdevumus - par labu Latvijas Republikas Finanšu ministrijai 7500 euro no katra, par labu AS „Reverta” 7500 euro no katra, par labu VAS „Privatizācijas aģentūra” 7500 euro no katra un par labu VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (iepriekš - VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”) 6951,68 euro no katra. Pilns spriedums tiks sastādīts 9.decembrī un pēc motivēta nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā.
25. novembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 21. līdz 25.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 20 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Astoņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
24. novembris, 2016

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par nelegālu datorprogrammu izmantošanu

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 23.novembrī atcēla Rīgas apgabaltiesas lēmumu lietā par nelegālu datorprogrammu izmantošanu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
21. novembris, 2016

Izbeidz tiesvedību strīdā par preču zīmi Omas gardumi

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 21.novembrī apstiprināja pušu starpā noslēgto izlīgumu strīdā par preču zīmi „Omas gardumi”. Puses jau iepriekšējā tiesas sēdē 8.novembrī informēja tiesu, ka tās ir vienojušās par izlīguma nosacījumiem, taču nebija pabeigušas izlīguma noformēšanu.
17. novembris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 21. līdz 25.novembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs piecas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Trīs lietās būs nolēmuma pasludināšana.
17. novembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 21. līdz 25.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās – prokurora kasācijas protests – par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divas lietas izskatīs sakarā ar pieteikumiem par tiesas nolēmumu jaunumu izskatīšanu un vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, nepieņemot viņa kasācijas sūdzību.
17. novembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 14. līdz 17.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 30 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Deviņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.