Arhīvs

Drukas versija
9. decembris, 2016

Augstākā tiesa izbeidz blakus sūdzības tiesvedību pagaidu aizsardzības jautājumā Latvijas Gāzes strīdā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 9.decembrī, sakarā ar to, ka blakus sūdzības iesniedzējai – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai – nebija tiesību iesniegt blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 21.oktobra lēmumu, izbeidza blakus sūdzības tiesvedību lietā. AT lēmumā norādījusi – lai varētu pārsūdzēt tiesas lēmumu, ir nepieciešams konstatēt sūdzētāja subjektīvo tiesību aizskārumu. Administratīvā procesa likums blakus sūdzības iesniegšanas iespēju paredz vienīgi nelabvēlīgu lēmumu gadījumā. Aplūkojamā gadījumā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija iesniegusi blakus sūdzību par lēmumu, ar kuru noraidīts pieteicējas – AS „Latvijas Gāze” – pagaidu aizsardzības lūgums un kura rezolutīvā daļa atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nostājai par pareizo konkrētā pagaidu aizsardzības lūguma izskatīšanas rezultātu. Ievērojot, ka iesniegtās blakus sūdzības apmierināšanas gadījumā pārsūdzētā lēmuma rezultāts saglabātos nemainīgs, tiesas lēmums attiecībā uz komisiju pielīdzināms tādam lēmumam, kas ir atbilstošs jeb labvēlīgs blakus sūdzības iesniedzēja interesēm.
9. decembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 5. līdz 9.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 52 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 18 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
6. decembris, 2016

Daļēji apmierina prasību pret Kultūras ministriju strīdā par Laikmetīgās mākslas muzeja projektu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 6.decembrī lietā par Laikmetīgās mākslas muzeja projektu daļēji apmierināja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS” prasību pret Latvijas Republiku Kultūras ministrijas personā un piedzina izdevumus 621 949,19 euro un tiesas izdevumus 30 386,52 euro, bet pavisam kopā 652 335,71euro. Tiesa noraidīja SIA „JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS” prasību daļā par izdevumu 127 778,38 euro piedziņu un Kultūras ministrijas pretprasību par 2006.gada 26.novembrī starp valsts aģentūru „Jaunie „Trīs brāļi”” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS” noslēgtās papildus vienošanās par grozījumiem 2006.gada 28.aprīļa vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu. Pilns AT Civillietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 20.decembrī un pēc motivēta sprieduma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā.
2. decembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 5. līdz 9.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Saulkrastu novada dome, Mārupes novada dome un Rīgas dome.
2. decembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 28.novembra līdz 2.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 19 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Deviņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
1. decembris, 2016

Lietu par īpašumtiesību atzīšanu uz tehnoloģisko naftu un zaudējumu piedziņu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 1.decembrī atcēla AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru noraidīta Baltkrievijas uzņēmuma – atklātās akciju sabiedrības „Polocktransneft Družba” – prasība pret SIA „LatRosTrans” par īpašumtiesību atzīšanu, vadījuma piešķiršanu uz naftu un zaudējumu atlīdzināšanu. AT Civillietu departaments lietu nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā Latgales apgabaltiesai. AT atzina, ka apelācijas instances tiesa nav noskaidrojusi faktiskos lietas apstākļus un nav devusi tiem juridisku novērtējumu, proti, tiesa nav novērtējusi visus pušu parakstītos aktus par mantas sadali un nolīgumus kopsakarā ar citiem pierādījumiem lietā. AT ieskatā, tiesa nav vērtējusi prasītājas izvirzītos argumentus attiecībā uz naftas uzskaiti, proti, ja tehnoloģiskā nafta būtu ieguldīta SIA „LatRosTrans” pamatkapitālā kā naftas cauruļvadu piederums un kļūtu par SIA „LatRosTrans” īpašumu, tad tai jābūt atspoguļotai SIA „LatRosTrans” gada pārskatos tāpat kā tehnoloģiskajiem naftas produktu krājumiem.