Arhīvs

Drukas versija
26. februāris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 22. līdz 26.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 33 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 15 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
26. februāris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.februāra līdz 4.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 13 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.
26. februāris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.februāra līdz 4.martam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 23 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana. Vienu lietu ar blakus sūdzību izskatīs rakstveida procesā.
25. februāris, 2016

Stājies spēkā spriedums, nosakot Rīgas domei pienākumu izvest būvgružus no Ķīšezera

Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departamenta 23.februāra rīcības sēdes lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru apmierināts biedrības „Mežaparka Attīstības biedrības” pieteikums par pienākuma uzlikšanu Rīgas domei izvest būvgružus no Rīgas domei piederošās teritorijas iepretim Ezermalas ielai 20B un atjaunot Ķīšezera krasta līniju, kāda tā bija pirms prettiesiskās būvgružu izbēršanas.
23. februāris, 2016

Augstākā tiesa: nav transliterējams personvārds, kas attiecīgā civilstāvokļa akta reģistra ierakstā norādīts latviešu valodā un kura oriģinālformu citā valodā persona dokumentāri nevar apliecināt

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 18.februārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pieteicēju bērnu personvārda krievu valodas formas ierakstīšanu bērnu pasēs latīņalfabētiskajā transliterācijā. Latvijas normatīvajā regulējumā nav paredzēts, ka transliterējams būtu arī personvārds, kas attiecīga civilstāvokļa akta reģistra ierakstā norādīts latviešu valodā un kura oriģinālformu citā valodā persona dokumentāri nevar apliecināt. Šāds valsts pienākums neizriet arī no starptautisko tiesību normām.
22. februāris, 2016

Strazda krimināllietu nodod jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā; piemēroto drošības līdzekli negroza

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 19.februārī izskatīja apsūdzētā Ziedoņa Strazda un viņa aizstāvju kasācijas sūdzības par Zemgales apgabaltiesas spriedumu. Augstākā tiesa nolēma atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu daļā par apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc Krimināllikuma 318.panta otrās daļas (likuma redakcijā līdz 2013.gada 1.aprīlim), proti, par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī daļā par viņam noteikto galīgo sodu saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu un lietu šajā daļā nosūtīt jaunai izskatīšanai Zemgales apgabaltiesā. Pārējā daļā, proti, daļā ar kuru Z. Strazds atzīts par vainīgu krāpšanā (Krimināllikuma 177.pants) un dienesta viltojumā (Krimināllikuma 327.pants), spriedums atstāts negrozīts. Augstākā tiesa negrozīja Z.Strazdam piemēroto drošības līdzekli – apcietinājumu.
19. februāris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 15. līdz 19.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 36 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Deviņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
19. februāris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 22. līdz 26.februārim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 20 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Vienu lietu ar blakus sūdzību izskatīs rakstveida procesā.
19. februāris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 22. līdz 27.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 12 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.
18. februāris, 2016

Prasībā par preču zīmi IKEA atsāk lietas izskatīšanu pēc būtības

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 18.februārī prasības lietā par preču zīmi IKEA nolēma atsākt lietas izskatīšanu pēc būtības. Šādu lēmumu tiesa pieņēma pamatojoties uz Civilprocesa likuma 188.pantu, kas nosaka – ja apspriedes laikā tiesa atzīst par nepieciešamu noskaidrot jaunus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā, vai papildus pārbaudīt esošos vai jaunus pierādījumus, tā atsāk lietas izskatīšanu pēc būtības. Tiesa turpinās lietas izskatīšanu 30.martā plkst. 13.00.