Arhīvs

Drukas versija
15. aprīlis, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.aprīlim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Deviņās lietās būs nolēmuma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
15. aprīlis, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Rīgas dome.
15. aprīlis, 2016

Negroza spriedumu par tiesībām saņemt pārmaksāto nodokli saistībā ar attaisnotajiem izdevumiem par medicīnisku operāciju

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 14.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums un Valsts ieņēmumu dienestam uzdots atmaksāt pieteicējai pārmaksāto iedzīvotāja ienākuma nodokli saistībā ar attaisnotajiem izdevumiem par medicīnisku operāciju. AT atzina, ka apelācijas instances tiesa ir pamatoti secinājusi, ka pieteicēja ir pierādījusi, ka viņai ir bijuši izdevumi par ārstnieciskā pakalpojuma izmantošanu, kas dod tiesības saņemt nodokļa pārmaksas atmaksu.
14. aprīlis, 2016

Tiesai no jauna jāvērtē jautājums par lietas ierosināšanu saistībā ar vārda nedošanu radio raidījumā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 14.aprīlī atcēla Administratīvās rajona tiesas lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu par AS „Latvijas Radio” (Latvijas Radio) rīcību saistībā ar pieteicēja iesniegumu par vārda nedošanu zvanītājiem pārraidē „Brīvais mikrofons”. Augstākā tiesa nodeva jautājumu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā. AT atzina par nepamatotu Administratīvās rajona tiesas argumentu, ka pieteicēja prasījums par atbildes nesniegšanu nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā.
8. aprīlis, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 4. līdz 8.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 17 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Četras lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
8. aprīlis, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.aprīlim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 17 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, divus pieteikumus par procesuālo tiesību pārņemšanu un vienu pieteikumu par puses aizstāšanu. Piecās lietās būs nolēmuma pasludināšana.
8. aprīlis, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un septiņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un Ieslodzījuma vietu pārvalde.
8. aprīlis, 2016

Stājas spēkā spriedums, atceļot Datu valsts inspekcijas lēmumu pārtraukt datu apstrādi

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 8.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Europark Latvia” pieteikums un atcelts Datu valsts inspekcijas lēmums, kas noteica pārtraukt trešās personas datu apstrādi, kas vērsta uz līgumsoda piedziņu. AT atzina par pamatotiem apelācijas instances tiesas argumentus, ka konkrētās fiziskās personas datu apstrāde izriet no tās kā datu subjekta līgumsaistībām. Proti, pieteicējas vēršanās Ceļu satiksmes drošības direkcijā pēc informācijas par automašīnas īpašnieku ir uzskatāma par atbilstošu Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta un 10.panta pirmās daļas 1., 2.punktam.
7. aprīlis, 2016

Lietā par preču zīmi IKEA spriedumu pasludinās 21.aprīlī

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 7.aprīlī izskatīja Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA B.V. apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru uzņēmuma prasība par autortiesību pārkāpuma un preču zīmes IKEA nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un kompensācijas piedziņu tika daļēji apmierināta. Tiesa izskatīja lietu pēc būtības un noteica, ka nolēmumu lietā pasludinās 21.aprīlī plkst. 9.50.
6. aprīlis, 2016

Stājas spēkā spriedums, noraidot pieteikumu par vārda un uzvārda atveidošanu ar lietuviešu galotni

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 6.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pieteicēja vārda un uzvārda, kas atveidots atbilstoši spēkā esošajām latviešu valodas normām, maiņu, kā arī vārda un uzvārda ieraksta labošanu Iedzīvotāju reģistrā, kā rezultātā pieteicēja vārds un uzvārds tiktu atveidots ar lietuviešu galotni -as. AT atzina par pamatotu apelācijas instances tiesas argumentu, ka citvalodas vārda un uzvārda atveide atbilstoši latviešu valodas pareizrakstības normām un tradīcijām ir uzskatāma par privātās dzīves ierobežojumu, taču konkrētajā gadījumā nav konstatējams pieteicēja privātās dzīves neaizskaramības pārkāpums. AT spriedums nav pārsūdzams.