Arhīvs

Drukas versija
27. maijs, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 23. līdz 27.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 42 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Astoņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
27. maijs, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 30.maija līdz 3.jūnijam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 18 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. 11 lietās būs nolēmuma pasludināšana.
27. maijs, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 30.maija līdz 3.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Nodrošinājuma valsts aģentūra un Jelgavas novada dome.
25. maijs, 2016

Lietu par robežsargam piemērotu disciplinārsodu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 24.maijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika atzīts par nepamatotu Valsts robežsardzes pieteicējam piemērotais disciplinārsods – atvaļināšana no dienesta. AT lietu nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Augstākā tiesa atzina, ka disciplinārsoda veida noteikšanā ārvalsts valūtas apmēram nav nozīmes un Valsts robežsardzes noteiktais aizliegums ienest robežkontroles punkta teritorijā un turēt pie sevis jebkādas ārvalsts valūtas vienības ir kategorisks. Proti, ar mērķi izslēgt šaubas par korupcijas iespējamību nav pieļaujama jebkādas ārvalsts valūtas atrašanās pie amatpersonas.
24. maijs, 2016

Lietā par draudzenes slepkavību tiesai no jauna jāvērtē jautājums par cietušajiem piedzenamajām morālā kaitējuma kompensācijām

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 24.maijā, krimināllietā par draudzenes slepkavību, atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā par morālā kaitējuma kompensācijām cietušajiem un lietu šajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Pārējā daļā, proti, daļā, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu savas draudzenes slepkavībā ar netiešu nodomu 2012.gada maijā un zādzības nelielā apmērā izdarīšanā, spriedums atstāts negrozīts. Līdz ar to paliek spēkā apsūdzētajam noteiktais sods – brīvības atņemšana uz 9 gadiem un 10 mēnešiem, ar policijas kontroli uz vienu gadu. Apsūdzētajam piemērotais drošības līdzeklis – apcietinājums – atstāts negrozīts.
23. maijs, 2016

Lietā par nodokļa likmi pārvadājuma pakalpojumiem uzdod prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības Tiesai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 17.maijā apturēja tiesvedību lietā, kurā ir izšķirams, vai var piemērot pievienotās vērtības nodokļa 0 % likmi pārvadājuma pakalpojumam, kas saistīts ar preču tranzītu (likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta pirmās daļas 2.punkts), ja faktiskajam pārvadājuma veicējam nav bijusi licence starptautiskajiem pārvadājumiem. Augstākā tiesa nolēma uzdot Eiropas Savienības tiesai prejudiciālus jautājumus, jo tiem var būt nozīme lietas izspriešanā. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad Eiropas Savienības Tiesa pieņems nolēmumu sakarā ar prejudiciālo jautājumu.
20. maijs, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 16. līdz 20.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 17 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Trīs lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
20. maijs, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 23. līdz 27.maijam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 20 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Četrās lietās būs nolēmuma pasludināšana. Divas lietas ar blakus sūdzībām par zemākas instances tiesas lēmumiem izskatīs rakstveida procesā.
20. maijs, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 23. līdz 27.maijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības, rakstveida procesā – divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 18 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Zvērinātu advokātu padome un Mārupes novada dome.
19. maijs, 2016

Augstākā tiesa: Administratoru iekļaušana valsts amatpersonu sarakstā nav pārsūdzama tiesā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departamentā ienākušas 14 maksātnespējas procesa administratoru blakus sūdzības par Administratīvās rajona tiesas lēmumiem, ar kuriem atteikts pieņemt pieteicēju pieteikumus, apstrīdot viņu iekļaušanu Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzamajā valsts amatpersonu sarakstā. 17.maijā, izskatot vienu no šādām blakus sūdzībām, Augstākā tiesa pirmās instances tiesas lēmumu atstāja negrozītu. AT atzinusi par pamatotu pirmās instances tiesas secinājumu, ka Maksātnespējas administrācijas vēstule nerada pieteicējai tiesiskas vai faktiskas sekas, tādēļ lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā.