Arhīvs

Drukas versija
8. jūnijs, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 13. līdz 17.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Aizsardzības ministrija, Vides pārraudzības birojs, Profesionālās izglītības kompetences centrs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Lauku atbalsta dienests.
7. jūnijs, 2016

Tiesai no jauna jāvērtē valdes locekļa atbildība par kapitālsabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 7.jūnijā atcēla Vidzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EURO INVESTMENT” prasība par zaudējumu piedziņu no uzņēmuma bijušā valdes locekļa. AT lietu nodeva jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai citā tiesnešu sastāvā. AT spriedumā norādījusi – ja prasība tiek celta pret kapitālsabiedrības valdes locekli par sabiedrībai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, tad tiesai, izšķirot strīdu, ir jāņem vērā Komerclikuma 169.panta trešās daļas noteikums, kas paredz valdes locekļa pienākumu pierādīt, ka viņa darbības atbilst krietna saimnieka rūpībai, citiem vārdiem, valdes loceklim ir jāpierāda savas rīcības tiesiskums.
6. jūnijs, 2016

Ostu piestātņu iznomāšana ir privāto tiesību jautājums un strīds šādās lietās nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 6.jūnijā atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas lēmumu atteikties pieņemt AS „Kālija Parks” pieteikumu par Ventspils brīvostas lēmumu par brīdinājuma izteikšanu sakarā ar kravu apjoma samazināšanos, izraisot iekasējamās ostas maksas būtisku kritumu. AT atzina par pamatotu pirmās instances tiesas lēmumu, norādot, ka tā kā brīdinājums izdots par privāttiesiska līguma izpildi, šie līguma izpildes jautājumi piekrīt vispārējās jurisdikcijas tiesai.
3. jūnijs, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 30.maija līdz 3.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 23 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Sešas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
3. jūnijs, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 6. līdz 10.jūnijam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 24 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Septiņās lietās būs nolēmuma pasludināšana. Divas lietas ar blakus sūdzībām par zemākas instances tiesas lēmumiem izskatīs rakstveida procesā.
3. jūnijs, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 6. līdz 10.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Lauku atbalsta dienests.
3. jūnijs, 2016

Nodod jaunai izskatīšanai krimināllietu jautājuma izlemšanai par VID pieteikto kaitējuma kompensāciju

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 26.maijā mutvārdu procesā izskatīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) kasācijas sūdzību par Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta VID pieteiktā kaitējuma kompensācija lietā par nelikumīgām darbībām ar akcīzes precēm. AT nolēma atcelt apelācijas instances tiesas lēmumu daļā par VID pieteiktās kaitējuma kompensācijas 1021,85 euro noraidīšanu un lietu atceltajā daļā nosūtīt jaunai izskatīšanai Zemgales apgabaltiesā. Augstākā tiesa atzina, ka apstāklis, ka alkoholiskajam dzērienam nav noskaidrota izcelsme un tam nav akcīzes markas, nevar būt par pamatu personas, kura veic ar šāda veida akcīzes preci likumā „Par akcīzes nodokli” 33.panta otrajā un trešajā daļā norādītās darbības, atbrīvošanai no kriminālprocesā pieteiktās kaitējuma kompensācijas, kura pamatota ar likuma „Par akcīzes nodokli” normām, piedziņas. Tiesai, izskatot lietu no jauna, jāizlemj jautājums par kriminālprocesā pieteikto kaitējuma kompensāciju.
1. jūnijs, 2016

Ar blakus lēmumu vērš atbildīgās ministrijas uzmanību uz pašvaldības vadītāja iespējamu tiesību normu pārkāpumu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 27.maijā atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas lēmumu atteikties pieņemt Jelgavas novada domes deputāta pieteikumu par pašvaldības rīcību, neizsniedzot viņam pieprasīto informāciju. AT atzina par pamatotu Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru pieteikumu atteikts pieņemt, jo lieta nav skatāma administratīvā procesa kārtībā. Proti, pašvaldības deputāts informāciju ir pieprasījis un to vēlējies izmantot pašvaldības domes kā vēlētas institūcijas pareizu un taisnīgu lēmumu pieņemšanai, nevis kā privātpersonas individuālu tiesību īstenošanai. Ja informācijas pieprasījums iesniegts, īstenojot amatpersonas amata pienākumus, lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā.