Arhīvs

Drukas versija
30. septembris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 3. līdz 7.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 14 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs divus pieteikumu par procesuālā termiņa atjaunošanu kasācijas sūdzības iesniegšanai un vienu pieteikumu par kļūdas labošanu papildspriedumā.
30. septembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 3. līdz 7.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 19 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Desmit lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
30. septembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 3. līdz 7.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un septiņas blakus sūdzības. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Iepirkumu uzraudzības birojs.
29. septembris, 2016

Apgabaltiesai no jauna būs jāvērtē krimināllieta par datu lejupielādi

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 29.septembrī atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru apsūdzētais, krimināllietā par datu lejupielādi no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas, tika atzīts par vainīgu un sodīts ar piespiedu darbu uz 100 stundām. Augstākā tiesa nolēma atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu daļā par apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc Krimināllikuma 200.panta otrās daļas, proti, par ekonomisko un citu ziņu, kuras ir komercnoslēpums, neatļautu iegūšanu savai vai citas personas lietošanai. Atceltajā daļā lietu nosūtīs jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Pārējā daļā, proti daļā, ar kuru apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots apsūdzībā pēc Krimināllikuma 145.panta pirmās daļas par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, radot būtisku kaitējumu, Rīgas apgabaltiesas spriedums atstāts negrozīts.
28. septembris, 2016

Atstāj spēkā apsūdzētajam piespriesto sodu krimināllietā par autovadītājas nogalināšanu ar pudeles lausku

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 28.septembrī atstāja negrozītu Vidzemes apgabaltiesas lēmumu, ar kuru apsūdzētais, krimināllietā par autovadītājas nogalināšanu ar stikla lausku 2014.gada septembrī Gulbenes apkaimē, sodīts ar brīvības atņemšanu uz 20 gadiem un naudas sodu piecu minimālo mēnešalgu jeb 1800 euro apmērā. Augstākā tiesa atzina, ka Vidzemes apgabaltiesa, lemjot par apsūdzētajam nosakāmo pamatsodu, pareizi piemērojusi judikatūrā un tiesību doktrīnā izteiktās atziņas. Līdz ar Augstākās tiesas lēmumu spēkā paliek arī tiesas piespriestās kompensācijas par labu cietušajiem – attiecīgi 1000 euro un 28 000 euro, kā arī par labu valstij noteiktā 1600 euro kompensācija. Augstākā tiesa atcēla Vidzemes apgabaltiesas lēmumu un Gulbenes rajona tiesas spriedumu daļā par apsūdzētajam noteikto papildsodu – probācijas uzraudzību, jo likuma sankcija noziedzīgā nodarījuma izdarīšana brīdī šādu papildsodu neparedzēja. Šajā daļā AT kriminālprocesu izbeidza. AT lēmums nav pārsūdzams.
23. septembris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 26. līdz 30.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Desmit lietās būs sprieduma pasludināšana. Divas lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
23. septembris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 19. līdz 23.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, astoņās lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Sešas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
23. septembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 26. līdz 30.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un sešas blakus sūdzības. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Ieslodzījuma vietu pārvalde.
22. septembris, 2016

Tiesai no jauna jāvērtē lieta par būvatļauju parka izveidošanai Jūrmalā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 20.septembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika apmierināts „Jūrmalas aizsardzības biedrības” pieteikums un atcelta izsniegtā būvatļauja parka izveidošanai Jūrmalā krasta kāpu aizsargjoslā meža teritorijā. AT spriedumā atzina, ka apelācijas instances tiesai vēlreiz jāvērtē tiesiskais regulējums un būvatļaujas atbilstība tam. Proti, tiesai jānoskaidro, vai savulaik izsniegtā būvatļauja paredzēja veikt meža zemes transformāciju jeb, pēc šā brīža terminoloģijas, atmežošanu, un vai var bez Ministru kabineta rīkojuma ierīkot parku Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā, ja nenotiek atmežošana. AT lietu izskatīja sakarā ar trešās personas lietā – SIA „Adlera” – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.
21. septembris, 2016

Stājies spēkā spriedums, apmierinot prasību pret AS „Lauku Avīze” par morālā kaitējuma atlīdzinājumu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 20.septembrī pieņēma lēmumu neierosināt kasācijas tiesvedību prasības lietā pret akciju sabiedrību „Lauku Avīze” par fotoattēla publicēšanu un izplatīšanu. Līdz ar to lietā stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru divu prasītāju prasība daļēji apmierināta un AS „Lauku Avīze” uzlikts par pienākumu rakstveidā atvainoties prasītājām, ievietojot atvainošanos AS ,,Lauku Avīzes Tematiskās avīzes” pielikumā ,,Pirts un Veselība”. Tāpat ar apelācijas instances tiesas spriedumu no AS „Lauku Avīze” piedzīta morālā kaitējuma kompensācija 3000 EUR katrai.