Arhīvs

Drukas versija
12. augusts, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.augustam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 11 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ekonomikas ministrija un Valsts ieņēmumu dienests.
12. augusts, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.augustam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs sešas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas distances tiesas lēmumu.
11. augusts, 2016

Bulduru dārzkopības vidusskolas un PrivatBank strīdā puses panāk izlīgumu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 11.augustā valsts SIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” prasības lietā pret akciju sabiedrības „PrivatBank” par parāda piedziņu apstiprināja pušu starpā noslēgto izlīgumu. Līdz ar to tiesa tiesvedību lietā izbeidza.
11. augusts, 2016

Atstāj negrozītu Lauku atbalsta dienesta lēmumu, uzliekot pienākumu atmaksāt saņemto atbalsta maksājumu

Pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma saņemšanas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 9.augustā izskatīja pieteicējas – zemnieku saimniecības – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par pamatotu Lauku atbalsta dienesta lēmums par pienākumu pieteicējai atmaksāt saņemto atbalstu. Augstākā tiesa Administratīvās apgabaltiesas spriedumu atstāja negrozītu.
5. augusts, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 1. līdz 5.augustam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, desmit lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums. Trīs lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
5. augusts, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.augustam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs trīs apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā izlems jautājumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu spriedumā.
5. augusts, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.augustam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Lauku atbalsta dienests.
3. augusts, 2016

Tiesai no jauna jāvērtē pieteikuma virzība, apstrīdot Jūrmalas pilsētas domes lēmumu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 1.augustā atcēla Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru izbeigta tiesvedība Jūrmalas aizsardzības biedrības un līdzpieteicēju pieteikumā par nomas līguma spēkā esību saistībā ar zemesgabalu zem kompleksa „Villa Marta” starp Bulduru prospektu un Vidus prospektu Jūrmalā. Augstākā tiesa lēmumā atzinusi, ka pirmās instances tiesa ir nepilnīgi noskaidrojusi apstākļus un izvērtējusi piemērojamās tiesību normas. AT ieskatā, tiesai ir jāpārliecinās, vai pašvaldības saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” normas tiešām ir interpretējamas tādējādi, ka tās atņem publiskas lietas statusu strīdus teritorijai. Ja tas tā ir, tiesai jāpārbauda šo tiesību normu hierarhiskā atbilstība.
1. augusts, 2016

Stājas spēkā notiesājošais spriedums Daiņa Liepiņa krimināllietā

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 1.augustā atstāja negrozītu Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Dainis Liepiņš atzīts par vainīgu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 219.panta otrās daļas par nepatiesu ziņu sniegšanu amatpersonas deklarācijā un sodīts ar naudas sodu trīs minimālo mēnešalgu apmērā, t.i., 1080 eiro. AT lēmums nav pārsūdzams.
29. jūlijs, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.augustam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē vienā lietā pasludinās spriedumu.