Arhīvs

Drukas versija
26. augusts, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.augusta līdz 2.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs deviņas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par izpildraksta dublikāta izsniegšanu. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un divus pieteikumus par pārrakstīšanās kļūdas labošanu spriedumā.
23. augusts, 2016

Negroza lēmumu par pieteikuma nepieņemšanu saistībā ar valdības lēmumu iecelt Ventspils Augstskolas rektora vietas izpildītāju

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 23.augustā atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas lēmumu atteikties pieņemt pieteikumu par Ministru kabineta rīkojumu iecelt Kārli Krēsliņu par Ventspils Augstskolas rektora pienākumu izpildītāju. AT lēmumā atzina, ka rīkojums par rektora vietas izpildītāja iecelšanu neskar pieteicējas – bijušās Ventspils Augstskolas rektores – tiesisko stāvokli, jo pieteicēja atcelta no amata ar Ventspils Augstskolas Satversmes sapulces 2016.gada 25.maija lēmumu un nepilda rektora pienākumus. Minētā administratīvā akta tiesiskums tiek pārbaudīts citā administratīvajā lietā. Līdz ar to pieteicējai nav subjektīvo tiesību prasīt atcelt rīkojumu par rektora vietas izpildītāja iecelšanu. AT lēmums nav pārsūdzams.
22. augusts, 2016

Tiesai no jauna jāvērtē VID pienākums sniegt informāciju

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 18.augustā atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu daļā, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Valsts ieņēmumu dienestam sniegt pieteicēja pieprasīto informāciju par bijušā valsts civildienesta ierēdņa kārtējo gada deklarāciju publiski pieejamo daļu. Augstākā tiesa spriedumā atzinusi, ka arī uz atstādinātu valsts civildienesta ierēdni pēc notiesājoša sprieduma krimināllietā ir attiecināms vispārējais regulējums par viņa iesniegto kārtējo gada deklarāciju pieejamību. AT ieskatā, arī atstādināšanas laikā ierēdnis, kaut arī faktiski nepildot amata pienākumus, ir ierēdņa statusā un tādējādi iesniedz valsts amatpersonas kārtējās gada deklarācijas. Viņš ir civildienestam piederīgs un tikai pēc notiesājoša sprieduma krimināllietā šo piederību zaudē. Ar šo brīdi izbeidzas viņa valsts amatpersonas statuss un līdz ar to pienākums iesniegt kārtējās gada deklarācijas. AT lietu atceltajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai Administratīvajā rajona tiesā.
19. augusts, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 15. līdz 19.augustam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 12 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Četras lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
19. augusts, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 22. līdz 26.augustam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs trīs apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu pieteikumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu spriedumā.
19. augusts, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 22. līdz 26.augustam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ekonomikas ministrija un Ropažu novada dome.
19. augusts, 2016

Negroza apgabaltiesas spriedumu lietā par sašķidrinātajai gāzei piemērojamo ievedmuitas tarifa likmi

Pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma saņemšanas Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 19.augustā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts SIA „Latvijas Propāna gāze” pieteikums un atcelts Valsts ieņēmuma dienesta lēmums par pienākumu samaksāt budžetā nodokļu maksājumu. AT lietu rakstveida procesā izskatīja sakarā ar Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Iepriekš AT lietā bija apturējusi tiesvedību, vēršoties ar prejudiciāliem jautājumiem Eiropas Savienības Tiesā. AT vēlējās noskaidrot, vai konkrētajā lietā ir piemērojams preces deklarētāja piemērotais Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kods vai arī Valsts ieņēmumu dienesta piemērotais kods.
19. augusts, 2016

Tiesai no jauna jāvērtē Maksātnespējas administrācijas lēmums

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 18.augustā apmierināja Ģenerālprokuratūras virsprokurora protestu un atcēla Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lēmumu, ar kuru tika atcelts Maksātnespējas administrācijas 2014.gada 16.decembra lēmums.
15. augusts, 2016

Strīdā par preču zīmi AVA atliek lietas izskatīšanu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 15.augustā, sakarā ar iespējamu izlīgumu pušu starpā, atlika SIA „iVF Riga” (pirms nosaukuma maiņas SIA „AVA Riga”) apelācijas sūdzības izskatīšanu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināta SIA „AVA CLINIC” prasība un noraidīta SIA „iVF Riga” pretprasība. Apelācijas instances tiesa nozīmēja nākamo tiesas sēdes datumu 10.novembrī plkst. 10.00.
12. augusts, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 8. līdz 12.augustam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, trīs lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Viena lieta ar kasācijas sūdzību nodota izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.