Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 4.septembrī atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu par Saldus novada domes lēmumu saistībā ar izglītības ieguves organizāciju pašvaldībā. Augstākā tiesa atzina par pamatotu rajona tiesas atziņu, ka pieteikums nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā, ja vien skolēniem tiek saglabātas iespējas iegūt attiecīgo izglītību pašvaldības administratīvajā teritorijā. Atbilstoši pārsūdzētajā lēmumā minētajam, vidējās izglītības programmas apguve vidusskolas 10.klasē tiek saglabāta Saldus 1.vidusskolā, Saldus Vakara vidusskolā, Druvas vidusskolā un Kalnu vidusskolā, tādējādi skolēnu tiesības iegūt vidējo izglītību Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav būtiski aizskartas. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Pieteicēji ar pieteikumu tiesā vērsās, jo iebilda pret to, ka atbilstoši domes lēmumam Saldus 2.vidusskolā 2015./2016. mācību gadā netiks atvērta vidusskolas 10.klase.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Administratīvā rajona tiesa atteicās pieņemt pieteikumu, norādot, ka lēmumi, kas pieņemti attiecībā pret skolēnu, uzskatāmi par iekšējiem lēmumiem un līdz ar to neatbilst administratīvā akta pazīmēm. Lai lēmumu atzītu par administratīvo aktu, būtu jākonstatē, ka tas būtiski aizskar skolēnu tiesības iegūt izglītību. Tiesību normas neparedz personas tiesības prasīt izglītības nodrošināšanu kādā konkrētā izglītības iestādē. Līdz ar to pieteicējiem nav tiesību prasīt izglītības programmas nodrošināšanu tieši Saldus 2.vidusskolā.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv