Civillietu departamentā

Drukas versija
15. aprīlis, 2021

Stājas spēkā spriedums, noraidot Baltkrievijas uzņēmuma prasību par vairāk nekā 66 miljonu eiro piedziņu no „LatRosTrans”

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments 14.aprīlī pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Līdz ar Senāta lēmumu stājas spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīta prasītājas – Baltkrievijas Republikā reģistrētās atklātās akciju sabiedrības „Gomeļtransņeftj Družba” prasība par vairāk nekā 66 miljonu eiro piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LatRosTrans” par zaudējumu atlīdzības piedziņu. Senāts lēmumā atzīst, ka apelācijas instances tiesa, izskatot lietu no jauna, ir vispusīgi un pilnīgi noskaidrojusi lietas apstākļus un objektīvi pārbaudījusi un novērtējusi tos kopsakarā ar pierādījumiem, kā arī ņēmusi vērā Senāta 2020.gada 9.jūlija spriedumā sniegto materiālo tiesību normu interpretāciju jautājumā par starptautiska līguma tiesisko dabu.
1. aprīlis, 2021

Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros martā pievienoti astoņi Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
31. marts, 2021

Senāts norāda uz tīmekļvietnes turētāja un domēna vārda lietotāja atbildības nošķiršanas nepieciešamību un atbildības iestāšanās priekšnosacījumiem

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments, izskatot lietu kasācijas kārtībā, 31.martā atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2020.gada 2.aprīļa spriedumu, ar kuru tika noraidīta fiziskās personas prasība atzīt par viņas godu un cieņu nesamērīgi aizskarošu tīmekļvietnē „www.sudzibas.lv” publiskotu viedokli un piedzīt no atbildētāja prasītājas labā morālā kaitējuma atlīdzību 6000 euro. Prasība tiesā celta pret personu, kura bija ieguvusi domēna vārda „sudzibas.lv” lietošanas tiesības jau pēc strīdus raksta ievietošanas domēna vārdam piesaistītajā tīmekļvietnē (interneta portālā). Turklāt jauno domēna vārda lietotāju prasītāja nebija informējusi par portālā publiskotā viedokļa nesamērīgi aizskarošo raksturu.
12. marts, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē strīds par Daugavas stadiona ledus halles nomnieces veiktajiem ieguldījumiem

Senāta Civillietu departaments 10.martā izskatīja lietu sakarā ar VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2020.gada 2.aprīļa spriedumu un atcēla šo spriedumu daļā, ar kuru bija apmierināta SIA ,,Sāgas fonds” pretprasība par ieguldījumu atlīdzināšanu un no VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” piedzīta ieguldījumu kompensācija 437 231,11 euro.
3. marts, 2021

Senāts: grozot saistību dzēšanas plānu maksātnespējas procesā, tiesai jāizvērtē parādnieka izdevumu un parādsaistību apmaksai novirzāmās summas apmērs

Senāta Civillietu departaments 3.martā paplašinātā – 15 senatoru sastāvā – izskatot Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu, atcēla Rīgas rajona tiesas lēmumu, ar kuru apstiprināti maksātnespējīgās fiziskās personas saistību dzēšanas plāna grozījumi. Senāts nepiekrīt protestā paustajam viedoklim, ka parādnieka maksājums kreditoriem nevar būt mazāks par vienu trešdaļu no valstī noteiktās minimālās darba algas, jo pretējā gadījumā liela daļa personu maksātnespējas procesā noteiktos maksājumus nespētu veikt. Vienlaikus Senāts norāda, ka tiesa nepamatoti nav vērtējusi fiziskās personas uzturēšanas izdevumu apmēru, kas netiek novirzīts parādsaistību dzēšanai.
3. marts, 2021

Senāts: dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamās zemes platību tiesa nevar grozīt ar atpakaļejošu datumu

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments, izskatot lietu kasācijas kārtībā paplašinātā sastāvā, 3.martā grozīja Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2018.gada 26.februāra spriedumu lietā par zemes piespiedu nomu, atzīstot, ka daļā, kurā apgabaltiesa bija ar atpakaļejošu datumu samazinājusi dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platību, tiesa nepareizi noteikusi brīdi, ar kuru šis nomājamās platības samazinājums stājas spēkā. Procesuālās ekonomijas nolūkā Senāts minētajā jautājumā spriedumu neatgrieza jaunai izskatīšanai apgabaltiesā, bet gan pats noteica, ka minētais zemes platības samazinājums stājas spēkā ar Senāta sprieduma pasludināšanas dienu, proti, ar 2021.gada 3.martu. Savukārt Senāts atcēla un atgrieza jaunai izskatīšanai apelācijas instancē apgabaltiesas spriedumu daļā par nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas piedziņu par laika posmu no brīža, kad apgabaltiesa spriedumā bija noteikusi iznomājamās platības samazinājumu.
1. marts, 2021

Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros februārī pievienoti septiņi Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
25. februāris, 2021

Senāts: kreditoram ir tiesības vērst savu prasījumu pret dāvinātu nekustamo īpašumu

Senāta Civillietu departaments, izskatot civillietu paplašinātā – 11 senatoru – sastāvā, 25.februārī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, atzīstot akciju sabiedrības „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk AS “Altum”) tiesības vērst savu prasījumu pret dāvinātu nekustamo īpašumu.
10. februāris, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē operas un TV NET strīds par publicētu viedokļrakstu

Senāta Civillietu departaments 9.februārī atcēla Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 23.decembra spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta prasītājas – Valsts SIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” – prasība pret SIA “TV NET” (TV NET) saistībā ar TV NET publicētu viedokļrakstu par operas telpu izīrēšanu Krievijas mākslinieka privāta pasākuma rīkošanai 2014.gada 29.jūlijā. Senāts nodeva lietu jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā.
1. februāris, 2021

Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros janvārī pievienoti deviņi Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).