Civillietu departamentā

Drukas versija
29. decembris, 2017

Augstākā tiesa: Apstiprinot nekustamā īpašuma izsoles aktu, īpašuma tiesību atzīšanas prasības nodrošināšanas atzīme nav dzēšama

Augstākajā tiesā 29.decembrī kļuvis pieejams tiesas lēmums civillietā, kuras ietvaros rakstveida procesā izskatīts Personu un valsts tiesību aizsardzības virsprokurora protests par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas lēmumu zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas pieteikumā par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.
22. decembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 27. līdz 29.decembrim

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 16 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.
14. decembris, 2017

Augstākā tiesa: Latvijas Gāzei jāsedz zaudējumi, kas patērētājam rodas, ierīkojot alternatīvu apkures sistēmu, piegādātājai atsakot dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanu

Augstākās tiesas Civillietu departaments 14.decembrī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru no AS “Latvijas Gāze” par labu prasītājai piedzīta zaudējumu atlīdzība 3025,21 euro un tiesāšanās izdevumi 933,73 euro, saistībā ar zaudējumiem, kas radušies, ierīkojot alternatīvu apkures sistēmu, piegādātājai nenoslēdzot dabasgāzes piegādes līgumu ar jaunu patērētāju un pamatojot šādu lēmumu ar iepriekšējā patērētāja parādu. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.
29. novembris, 2017

Lietu par taisnīgas atlīdzības noteikšanu par muzikālo darbu izmantošanu raidīšanā nodod jaunai izskatīšanai

Augstākajā tiesā 29.novembrī kļuvis pieejams spriedums civillietā, kurā rakstveida procesā izskatīta biedrības „Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (turpmāk – biedrība „AKKA/LAA”) kasācijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta biedrības „AKKA/LAA” prasība pret SIA „Star FM” par kompensācijas un zaudējumu atlīdzības piedziņu un apmierināta SIA „Star FM” pretprasība par licences līguma atzīšanu par noslēgtu un autoratlīdzības noteikšanu.
24. novembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 27.novembra līdz 1.decembrim

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 15 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem.
22. novembris, 2017

Stājies spēkā spriedums par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu no RIMI LATVIA

Augstākās tiesas Civillietu departaments 22.novembrī prasības lietā par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu, rīcības sēdē izvērtējot prasītājas SIA „RIMI LATVIA” kasācijas sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Augstākās tiesas tiesnešu kolēģija lēmumā norāda, ka nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas rezultāts ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Kurzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru prasība apmierināta daļēji un par labu prasītājam piedzīta 1000 euro morālā kaitējuma atlīdzība par veikalā Liepājā gūto traumu.
14. novembris, 2017

Augstākā tiesa: pārbaudes laikā izteikts darba devēja uzteikums nav spēkā, ja tā iemesls ir darbinieka atteikšanās pieņemt algu „aploksnē”

Augstākajā tiesā 14.novembrī kļuvis pieejams spriedumscivillietā, kuras ietvaros rakstveida procesā izskatīta SIA „Newcon Hospitality Group” darbinieces kasācijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2016.gada 6.septembra spriedumu, ar kuru darbinieces prasība pret SIA „Newcon Hospitality Group” par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, neizmaksātās darba samaksas, neizmantotā atvaļinājuma kompensācijas, vidējās izpeļņas par darba piespiedu kavējuma laiku un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu apmierināta daļēji.
13. novembris, 2017

Augstākā tiesa nolemj uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumus prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par direktīvas 72/166/EEK normu iztulkošanu

Augstākā tiesa 2017.gada 13.novembrī apturēja tiesvedību civillietā Eiropas komercsabiedrības „Balcia Insurance” SE (agrākais nosaukums - Eiropas komercsabiedrība „BTA Insurance Company” SE) prasībā pret apdrošināšanas AS „Baltijas Apdrošināšanas Nams” par zaudējumu atlīdzības piedziņu regresa kārtībā un nolēma uzdot Eiropas Savienības Tiesai (EST) jautājumus par direktīvas 72/166/EEK (par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un attiecībā uz kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību) 3.panta 1.punkta iztulkošanu prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kas stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.
10. novembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.novembrim

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 15 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
9. novembris, 2017

Nolemj uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumu prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par Eiropas Savienības tiesību normu iztulkošanu

Augstākās tiesas Civillietu departaments 2017.gada 8.novembrī apturēja tiesvedību lietā SIA „Ķipars AI” prasībā pret likvidējamo AS „Latvijas Krājbanka” par maksājuma rīkojuma izpildi un nolēma uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumu par Eiropas Savienības tiesību normu iztulkošanu prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai. Eiropas Savienības Tiesas praksē līdz šim nav sniegta interpretācija par Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 19.maija Direktīvas 98/26/EK normām attiecībā uz pārveduma rīkojuma ievadīšanas sistēmā brīdi un maksātnespējas procedūras ietekmi uz pārveduma rīkojumu. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.