Civillietu departamentā

Drukas versija
31. marts, 2021

Senāts norāda uz tīmekļvietnes turētāja un domēna vārda lietotāja atbildības nošķiršanas nepieciešamību un atbildības iestāšanās priekšnosacījumiem

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments, izskatot lietu kasācijas kārtībā, 31.martā atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2020.gada 2.aprīļa spriedumu, ar kuru tika noraidīta fiziskās personas prasība atzīt par viņas godu un cieņu nesamērīgi aizskarošu tīmekļvietnē „www.sudzibas.lv” publiskotu viedokli un piedzīt no atbildētāja prasītājas labā morālā kaitējuma atlīdzību 6000 euro. Prasība tiesā celta pret personu, kura bija ieguvusi domēna vārda „sudzibas.lv” lietošanas tiesības jau pēc strīdus raksta ievietošanas domēna vārdam piesaistītajā tīmekļvietnē (interneta portālā). Turklāt jauno domēna vārda lietotāju prasītāja nebija informējusi par portālā publiskotā viedokļa nesamērīgi aizskarošo raksturu.
12. marts, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē strīds par Daugavas stadiona ledus halles nomnieces veiktajiem ieguldījumiem

Senāta Civillietu departaments 10.martā izskatīja lietu sakarā ar VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2020.gada 2.aprīļa spriedumu un atcēla šo spriedumu daļā, ar kuru bija apmierināta SIA ,,Sāgas fonds” pretprasība par ieguldījumu atlīdzināšanu un no VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” piedzīta ieguldījumu kompensācija 437 231,11 euro.
3. marts, 2021

Senāts: grozot saistību dzēšanas plānu maksātnespējas procesā, tiesai jāizvērtē parādnieka izdevumu un parādsaistību apmaksai novirzāmās summas apmērs

Senāta Civillietu departaments 3.martā paplašinātā – 15 senatoru sastāvā – izskatot Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu, atcēla Rīgas rajona tiesas lēmumu, ar kuru apstiprināti maksātnespējīgās fiziskās personas saistību dzēšanas plāna grozījumi. Senāts nepiekrīt protestā paustajam viedoklim, ka parādnieka maksājums kreditoriem nevar būt mazāks par vienu trešdaļu no valstī noteiktās minimālās darba algas, jo pretējā gadījumā liela daļa personu maksātnespējas procesā noteiktos maksājumus nespētu veikt. Vienlaikus Senāts norāda, ka tiesa nepamatoti nav vērtējusi fiziskās personas uzturēšanas izdevumu apmēru, kas netiek novirzīts parādsaistību dzēšanai.
3. marts, 2021

Senāts: dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamās zemes platību tiesa nevar grozīt ar atpakaļejošu datumu

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments, izskatot lietu kasācijas kārtībā paplašinātā sastāvā, 3.martā grozīja Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2018.gada 26.februāra spriedumu lietā par zemes piespiedu nomu, atzīstot, ka daļā, kurā apgabaltiesa bija ar atpakaļejošu datumu samazinājusi dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platību, tiesa nepareizi noteikusi brīdi, ar kuru šis nomājamās platības samazinājums stājas spēkā. Procesuālās ekonomijas nolūkā Senāts minētajā jautājumā spriedumu neatgrieza jaunai izskatīšanai apgabaltiesā, bet gan pats noteica, ka minētais zemes platības samazinājums stājas spēkā ar Senāta sprieduma pasludināšanas dienu, proti, ar 2021.gada 3.martu. Savukārt Senāts atcēla un atgrieza jaunai izskatīšanai apelācijas instancē apgabaltiesas spriedumu daļā par nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas piedziņu par laika posmu no brīža, kad apgabaltiesa spriedumā bija noteikusi iznomājamās platības samazinājumu.
1. marts, 2021

Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros februārī pievienoti septiņi Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).