Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 16.novembrī izbeidza kasācijas tiesvedību lietā par atteikumu palielināt noteikto hidroelektrostacijā saražotās enerģijas apjomu. Tiesa šādu lēmumu pieņēma, jo pieteicēja atsauca savu kasācijas sūdzību pēc tam, kad Satversmes tiesa atzina par atbilstošu Satversmei lietā piemēroto tiesību normu. Līdz ar to stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīts SIA „Strelēcija” pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, piešķirot tiesības pārdot Bikstu-Paleju ūdensdzirnavu hidroelektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, nosakot elektroenerģijas iepirkuma apjomu gadā līdz 500 MWh.

Augstākajai tiesai šajā lietā bija izšķirams, vai un kā piemērojami Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”. Atbilstoši šiem noteikumiem līdz 2013.gada 1.aprīlim elektroenerģijas ražotāji nevar kvalificēties saražotās elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros, palielinot noteikto elektroenerģijas iepirkuma apjomu. Augstākā tiesa pērn decembrī apturēja lietā tiesvedību un vērsās ar pieteikumu Satversmes tiesā. Satversmes tiesa atzina, ka likumdevējs ir piešķīris Ministru kabinetam pilnvarojumu noregulēt ar elektroenerģijas obligātā iepirkuma īstenošanu saistītos jautājumus, tostarp pilnvarojumu noregulēt obligātā iepirkuma apjoma noteikšanas kārtību. Satversmes tiesa norādīja, ka likumdevēja dotais pilnvarojums ļāva Ministru kabinetam uz noteiktu laiku apturēt tiesību piešķiršanu ražotājiem kvalificēties saražotās elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros.

Kā pirmās instances tiesa, tā Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja. Tiesa atzina, ka Ekonomikas ministrija pamatoti atteikusies piešķirt pieteicējai tiesības pārdot noteiktu hidroelektrostacijā saražotās enerģijas apjomu. Kā atzina tiesa, atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 29.panta ceturtajai daļai Ministru kabinetam ir atļauts noteikt obligātā iepirkuma īstenošanas un uzraudzības kārtību. Tas nozīmē, ka Ministru kabinets ir tiesīgs arī noteikt, ka zināmu laiku neviens ražotājs nav tiesīgs kvalificēties elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv