Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 12.aprīlī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka viņš pārkāpa sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītas ierīces aprites aizliegumu, glabājot savā darbavietā ierīci, kas slāpē un bloķē konkrētus signālus konkrētā rādiusā. Līdz ar Augstākās tiesas lēmumu stājas spēkā apsūdzētajam noteiktai sods – naudas sods 10 minimālo mēnešalgu apmērā, proti, 3800 euro, atņemot tiesības veikt jebkādas darbības ar stratēģiskās nozīmes precēm uz 1 gadu.

Augstākā tiesa lēmumā norāda, ka apelācijas instances tiesa, atsaucoties uz konkrētiem lietā iegūtiem un tiesas sēdē pārbaudītiem pierādījumiem, ir konstatējusi apsūdzētā darbībās visas Krimināllikuma 237.1panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes. Tiesa atzinusi iegūtos pierādījumus par pietiekamiem apsūdzētā vainīguma konstatēšanai, un tiesai nav radušās saprātīgas šaubas par apsūdzētā vainīgumu.

Appsūdzībā norādīts, ka apsūdzētais laika periodā līdz 2013.gada 3.aprīlīm iegādājās speciāli rūpnieciskos apstākļos radītu pelēkā metāla korpusā iestrādātu ierīci ar četrām antenām – plaša diapazona trokšņu ģeneratoru, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumu Nr.645 „Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu” 10A905 sadaļas e.apakšpunkta 6.punktu atbilst ierīcei operatīvās darbības pasākumu traucēšanai. Minēto ierīci apsūdzētais, pārkāpjot Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 51.panta pirmās daļas noteikumus, kas nosaka, ka fiziskajām personām aizliegts iegādāties, glabāt un lietot Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minētās, sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītas vai pielāgotas iekārtas, ierīces vai instrumentus un to komponentus, kā arī apzinoties, ka nav saņēmis Drošības policijas speciālu atļauju (licenci), nelikumīgi glabāja savā darba kabinetā.

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2016.gada 26.aprīļa spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 237.1panta otrās daļas.

Rīgas apgabaltiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā 2017.gada 15.novembrī, saistībā ar Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurora apelācijas protestu, pirmās instances tiesas spriedumu atcela un atzina apsūdzēto par vainīgu uzrādītajā apsūdzībā.

Augstākā tiesa lietu izskatīja sakarā ar apūdzētā un viņa aizstāvju kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. (Lieta SKK-140/2018; 15830019713).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv